ศูนย์ราชการใสสะอาดสำนักการระบายน้ำ
                   ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ขั้นตอนการทำงาน การให้บริการ
- ขั้นตอนการดูข้อมูลข่าวสาร
- แผ่นพับการทำงานของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมภาษาไทย
- แผ่นพับการทำงานของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมภาษาอังกฤษ

                   มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
- โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในการปฏิบัติงาน
- ข้อความประชาสัมพันธ์
- มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น
- ประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรม
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน
- แผนส่งเสริมคุณธรรม

 

** พบเห็นข้าราชการและบุคลากรของสำนักการระบายน้ำทุจริต หรือประพฤติมิชอบ
กรุณาแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ
- ที่อยู่ 123 สำนักการระบายน้ำ ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
- โทรศัพท์/โทรสาร 0 2203 2609 หรือโทร 2216
- เว็บไซต์สำนักการระบายน้ำ https://dds.bangkok.go.th
- Facebook : bkk.best