ศูนย์ราชการใสสะอาดสำนักการระบายน้ำ
                   เบอร์โทรศัพท์ผู้่บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนัก 
0 2246 0307
รองผู้อำนวยการสำนัก (ด้านบริหาร)  0 2247 2200 
รองผู้อำนวยการสำนัก (ด้านวิชาการ)  0 2246 0309 
รองผู้อำนวยการสำนัก (ด้านปฏิบัติการ)  0 2246 0308 
สำนักงานเลขานุการ  0 2245 2168, 0 2246 0275 
สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ  0 2246 0316, 0 2247 1861 
กองพัฒนาระบบหลัก 0 2246 0277, 0 2245 4476 
กองระบบอาคารบังคับน้ำ 0 2247 7550, 0 2245 7120 
กองระบบท่อระบายน้ำ 0 2246 0312, 0 2245 8478 
กองระบบคลอง 0 2246 7940, 0 2245 3698 
กองเครื่องจักรกล 0 2247 6010, 0 2247 6018 
กองสารสนเทศระบายน้ำ 0 2246 0376 
ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม 0 2248 5115 
   
                   ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ขั้นตอนการทำงาน การให้บริการ
- แผ่นพับการทำงานของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมภาษาไทย
- แผ่นพับการทำงานของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมภาษาอังกฤษ
- ขั้นตอนการดูข้อมูลข่าวสาร

 
การรับฟังความคิดเห็น ความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูลของสำนักการระบายน้ำ
 

** พบเห็นข้าราชการและบุคลากรของสำนักการระบายน้ำทุจริต หรือประพฤติมิชอบ
กรุณาแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ
- ที่อยู่ 123 สำนักการระบายน้ำ ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
- โทรศัพท์/โทรสาร 0 2246 0275 หรือโทร. 2216
- เว็บไซต์สำนักการระบายน้ำ http://dds.bangkok.go.th
- Facebook : bkk.best