สถิติที่เกี่ยวข้องประจำปี 2558
เปรียบเทียบน้ำฝนรายเดือนของกรุงเทพมหานคร เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 
ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำคลองในเขตกรุงเทพมหานคร เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 
สรุปสถานการณ์รายเดือน
    - มกราคม
    - กุมภาพันธ์
    - มีนาคม
    - เมษายน
    - พฤษภาคม
    - มิถุนายน
    - กรกฎาคม
    - สิงหาคม
    - กันยายน
    - ตุลาคม
    - พฤศจิกายน
    - ธันวาคม