การสร้างความรู้ความเข้าใจรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ตอนที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ : เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลตอนที่ 2 การปฏิรูปประเทศ : สู่อนาคตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตอนที่ 3 การพัฒนาระบบราชการตอนที่ 4 สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยตอนที่ 5 หน้าที่ของรัฐตอนที่ 6 การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา