สถานการณ์ปัจจุบัน  [ 05.00 น. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่พบกลุ่มฝน l อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 26.4 องศาเซลเซียส 23 ต.ค. 2557 ] ...