สถานการณ์ปัจจุบัน  [ 15.00 น. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่พบกลุ่มฝน l อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 31.3 องศาเซลเซียส
25 ก.ค. 2557 ] ...