สถานการณ์ปัจจุบัน  [ 16.00 น.กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่พบกลุ่มฝน l อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 31.0 องศาเซลเซียส 18 ก.ย. 2557 ] ...