สถานการณ์ปัจจุบัน  [ 11.00 น. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่พบกลุ่ฝนl อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 30.9 องศาเซลเซียส 1 พ.ย. 2557 ] ...