สถานการณ์ปัจจุบัน  [ 08.00 น. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่พบกลุ่มฝน l อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 27.2 องศาเซลเซียส 26 ต.ค. 2557 ] ...