สถานการณ์ปัจจุบัน  [ 22.00 น. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่พบกลุ่มฝน l อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 30.0 องศาเซลเซียส 31 ก.ค. 2557 ] ...