ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

ประชุมคณะทำงานโครงการตัดการขยะในระบบระบายน้ำของ กทม.(15 มี.ค.60) เวลา 10.00 น. นางสุทธิมล เกษสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ จัดประชุมคณะทำงานโครงการจัดการขยะในระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น (NIES) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) โดยมีนายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ เป็นผู้กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนพพันธ์ ชั้น 3 สำนักการระบายน้ำ โครงการจัดการขยะในระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ และสำนักสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น (NIES) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการฯ โดยมีนางสุทธิมล เกษสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ร่วมกับคณะทำงานจากหน่วยงานจากสำนักสิ่งแวดล้อมและจากหน่วยงานสังกัดของสำนักการระบายน้ำ ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 819/2560 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2560 สำหรับการประชุมได้มีการนำเสนอและแนะนำหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยครั้งนี้ พร้อมกับขั้นตอนและกระบวนการในการวิจัย ตลอดจนบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   จากนั้นเป็นการนำเสนอโดยหัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาแหล่งรับน้ำ กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ ถึงปริมาณและการจัดการขยะในคูคลองของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน และตัวแทนจากสำนักสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวถึงการจัดการขยะของกรุงเทพมหานครและการปลูกจิตสำนึกของประชาชนในปัจจุบัน  คณะทำงานโครงการฯได้มีการหารือและระดมความคิดเห็นร่วมกันถึงแนวทางและวิธีการดำเนินงานโครงการต่อไป

ปรับปรุงวันที่ : 15 มีนาคม 2560CommentShare