ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

เยี่ยมชมและรับทราบข้อมูลด้านต่างๆ ของ กทม.วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:00 - 15:00 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ได้จัดคณะมาตรวจเยี่ยมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อเยี่ยมชมและรับทราบข้อมูลด้านต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า)โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมชี้แจง ได้แก่ ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากกรมป่าไม้ (ด่านป่าไม้บางโพ) ผู้แทนจากสำนักอนามัย ผู้แทนจากสำนักสิ่งแวดล้อม และนางสุทธิมล เกษสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ และนางจันทนา  ริรัตนพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ผู้แทนสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ เข้าร่วมชี้แจงและบรรยายสรุปเกี่ยวภารกิจด้านปัญหาน้ำเสียและการแก้ไขของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการนำเสนอภารกิจของแต่ละหน่วยงานในช่วงเช้า และมีการดูงานด้านการจัดการน้ำเสีย ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ โดยมีนายเกรียงไกร ศิวะศิริยางกูล หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการ 1 (ดินแดง) ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม และเจ้าหน้าที่ประจำโรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ร่วมต้อนรับ

ปรับปรุงวันที่ : 12 กรกฎาคม 2560CommentShare