ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

ผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการ 1 ให้แนวทางการตรวจราชการประจำปีผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการ 1 นายศรชัย โตวานิชกุล ให้แนวทางการตรวจราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561
แก่สำนักการระบายน้ำ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักการระบายน้ำเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำนักการระบายน้ำ

Download : ไฟล์ที่ 1
Download : ไฟล์ที่ 2
Download : ไฟล์ที่ 3
ปรับปรุงวันที่ : 01 ธันวาคม 2560CommentShare