ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

ผอ.สนน.ประธานพิธีเปิดประชุมโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มเจ้าพระยา ครั้งที่ ๒               วันนี้ (๙ พ.ย.๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น.: นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังโครงการวางผังการรระบายน้ำจังหวัดในลุ่มเจ้าพระยา ครั้งที่ ๒ กรุงเทพมหานคร) โดยมี นายสมเกียรติ สิริพิทักษ์เดช ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้สนใจทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมกันนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาจัดทำผังการระบายน้ำลุ่มเจ้าพระยาและผังอื่นๆ
ณ ห้องวิภาวดี V2 โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง  
               
      สำหรับการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังโครงการวางผังการรระบายน้ำจังหวัดในลุ่ม เจ้าพระยา ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร) ในครั้งนี้เพื่อนำเสนอผลการดำเนินการหลังจากกการประชุมครั้งที่ ๑ (ปทุมธานี) ประกอบด้วย 
๑. ผลการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังครั้งที่ ๑ 
๒. การดำเนินการจัดแผนหลักระบบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วมและการบรรเทาอุทกภัยของลุ่มเจ้าพระยาที่สอดคล้องกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งแรก 
๓. การนำแผนหลักระบบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำการป้องกันน้ำท่วมและการบรรเทาอุทกภัยของลุ่มเจ้าพระยา มาจัดทำร่างผังการระบายน้ำ ร่างผังการระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม และการบรรเทาอุทกภัย ร่างผังการใช้ที่ดินในอนาคต ร่างผังพื้นที่โล่ง ร่างผังโครงการคมนาคมขนส่งในอนาคต และร่างผังกิจการสาธารณูปโภคในอนาคต(รวม ๖ ผัง) ของกรุงเทพมหานคร เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มเจ้าพระยา โดยเป็นการร่วมกันจัดทำแผนหลักการระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม และการบรรเทาอุทกภัย แผนงานโครงการและผังต่างๆ ดังกล่าว รวมถึงการจัดทำมาตรการทางผังเมืองทั้งที่ใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้างประกอบกันอย่างเป็นระบบต่อไป
ปรับปรุงวันที่ : 09 พฤศจิกายน 2561CommentShare