ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

การฝึกอบรมโปรแกรมระบบพัฒนาคู คลอง ของกรุงเทพมหานครสำนักการระบายน้ำ (สนน.) โดยกองสารสนเทศระบายน้ำ ได้จัดการฝึกอบรมโปรแกรมระบบพัฒนาคู คลอง ของกรุงเทพมหานคร ระว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) โดยมี นางวราภรณ์ เอื้ออารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม พร้อมด้วย นายอาสา สุขขัง ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรมฯ ดังกล่าว สำหรับการเข้าร่วมการฝึกอบรมโปรมแกรมระบบพัฒนาคูคลองฯ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จำนวน 100 คน ลักษณะแบบไปกลับ จำนวน 2 วัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมระบบพัฒนาคู คลอง ของกรุงเทพมหานคร และนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ปรับปรุงวันที่ : 19 มิถุนายน 2562CommentShare