โครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ(Turnkey)

3 มกราคม 2557

โครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) รวดเร็ว งบประมาณไม่บานปลาย

          การดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนและบุคลากรที่เชี่ยวชาญ     กรุงเทพ        มหานครจึงได้เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการดำเนินโครงการ

          สำหรับโครงการบำบัดน้ำเสียที่พระยาและรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็น 2 โครงการแรกนั้นได้ใช้วิธีการ    2 ชั้นตอน คือ ขั้นตอนการว่าจ้างเอกชนหรือบริษัทวิศวกรที่ปรึกษามาสำรวจ ศึกษา และออกแบบรายละเอียด และขั้นตอนการประกวดราคาให้ผู้รับเหมาดำเนินการ     ก่อสร้าง แต่จากประสบการณ์ วิธีการนี้ทำให้สิ้นเปลืองเวลา เพราะไม่เพียงต้องดำเนินการว่าจ้างเอกชนถึง 2 ครั้ง แต่มักเกิดปัญหาว่าไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแบบ หรือเกิดความยุ่งยากเมื่อมีการปรับแก้แบบ

          พ.ศ. 2534 รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหาน้ำเสียในภาพรวมของประเทศ มีทั้งการใช้มาตรการทางกฎหมายและการสนับสนุนให้มีการสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ในส่วนของกรุงเทพมหานคร คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่  20 สิงหาคมในปีเดียวกัน อนุมัติในหลักการให้ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย    ในพื้นที่ชั้นในประมาร 100 ตารางกิโลเมตร รวม 10 เขต โดยใช้วิธีการประกวดราคาออกแบบก่อสร้าง (Turnkey) โดยรัฐบาลกลางรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่และกรุงเทพมหานครสมบทในบางส่วนโดย มีสัดส่วนการลงทุนเป็น 75.25

          ในเวลาต่อมา การดำเนินโครงการระบบบำบัดขนาดใหญ่ทุกโครงการได้เปลี่ยนมาใช้วิธี Turnkey โดยว่าจ้างผู้รับเหมารายเดียวให้ดำเนินการทั้งการออกแบบและก่อสร้าง รวมถึงการเดินระบบในช่วง 1 ปีแรกให้เหมาะสมตามสภาพการณ์ และที่สำคัญคือ ได้ช่วยควบคุมงบประมาณไม่ให้บานปลาย

          อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกลางได้ลดสัดส่วนการอุดหนุนงบประมาณลงตามนโยบายกระจายอำนาจ   สู่องค์กรบริหารจัดการเองมากขึ้น เป็นผลให้สัดส่วนการลงทุนระหว่างรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร     มีสัดส่วนลดลงเป็น 60:40 ต่อมาเหลือ 50:50 และปัจจุบันบางโครงการเหลือ 40:60

 

- นางดรุณี                          เกิดพร้อม                       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                               ผู้รายงาน

- นางสาวศิริลักษณ์          ลีระศิริ                            นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ                ผู้ตรวจสอบ

- นายณรงค์                       จิรสรรพคุณากร            ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ             ผู้อนุมัติ


<< Prev

Comment Share