ความเป็นมาของโครงการ

          ด้วยวิกฤติปัญหาความเน่าเสียของแหล่งน้ำคูคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 7 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 192 ตารางกิโลเมตร มีขีดความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 1,017,700 ลูกบาศก์เมตร/วัน   ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนั้นครอบคลุมเฉพาะบางพื้นที่ ดังนั้นทางกรุงเทพมหานคร  จึงได้ริเริ่ม    “โครงการศูนย์การศึกษาและ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร”   เพื่อเชื่อมต่อกับโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จดังกล่าว

 

 

กรุงเทพมหานครจะต้องจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อแหล่งน้ำในกรุงเทพมหานครจะมีคุณภาพที่ดีขึ้นในอนาคต

ขอบเขตพื้นที่ี่โครงการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
และแนวท่อรวบรวมน้ำเสีย

 

วัตถุประสงค์โครงการ

       เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำเสียในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองในพื้นที่โครงการ  ได้แก่  คลองบางซื่อ คลองเปรมประชากร  คลองบางเขน  โดยจะทำการ
บำบัดน้ำเสียได้วันละประมาณ 120,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

เป้าหมายโครงการ

    1. เพื่อจัดสร้างโรงควบคุมคุณภาพน้ำที่สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง  ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
        ภายในพื้นที่สวนวชิรเบญจทัศ สวนจตุจักร และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
    2. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหามลพิษทางน้ำ   เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย ปัญหามลพิษทางขยะมูลฝอยและอากาศ
        และนิทรรศการแสดงพระอัจฉริยภาพในงานด้านการบำบัดน้ำเสียของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9