ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงกา


ผลผลิตของโครงการ
  
    1. โรงควบคุมคุณภาพน้ำ 1 แห่ง ขนาดความสามารถบำบัดน้ำเสีย 120,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ครอบคลุมพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย 22 ตารางกิโลเมตร
    2. ศูนย์การเรียนรู้ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหามลพิษทางน้ำ และเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ

ผลลัพธ์ของโครงการ
    1. คุณภาพน้ำในพื้นที่โครงการดีขึ้น
    น้ำเสียในพื้นที่โครงการจะถูกรวบรวมจาก 4 เขต คือ เขตบางซื่อ และบางส่วนของเขตจตุจักร เขตดุสิต และเขตพญาไท ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 22  ตารางกิโลเมตร  จะถูกรวบรวมแล้วนำ  มาปรับปรุงคุณภาพน้ำ  ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ำ ซึ่งตั้งอยู่ใต้อาคารศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ภายในสวน
วชิรเบญจทัศ   ด้วยกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่มีเทคโนโลยี   และวิธีการที่มีประสิทธิภาพก่อนนำน้ำที่ผ่านการบำบัดได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งแล้วไปปล่อยลงสู่
คลองหรือแล่งน้ำสาธารณะในเขตพื้นที่โครงการ ทำให้คุณภาพน้ำในพื้นที่โครงการดีขึ้น
    2. ยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน
    ความเน่าเสียของน้ำในแม่น้ำลำคลองหรือแล่งน้ำสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ได้ส่งผลกระทบต่างๆ ต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม  ดังนี้

    • ไม่สามารถอุปโภคและบริโภคได้เนื่องจากกลิ่น สี และ รส ที่น่ารังเกียจ
    • น้ำเสียขาดออกซิเจนและอาหารตามธรรมชาติ ส่งผลให้พืชและสัตว์น้ำไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
    • เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆ
    • เกิดผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งน้ำที่ใช้เป็นแหล่งน้ำดิบให้กับขบวนการผลิตน้ำประปา ทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงขึ้น
    • ทำลายสภาพความงามตามธรรมชาติของแหล่งน้ำที่ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

        ดังนั้นการดำเนินโครงการเพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้มีคุณภาพที่ดีและได้มาตรฐาน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ เพื่อการรักษาสภาวะแวดล้อม
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

    3. เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
    อาคารศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมทางด้านต่างๆ  รวมถึงวิวัฒนาการของการศึกษาทางด้านสิ่งแวด
ล้อมโดยจะเน้นสิ่งแวดล้อมทางน้ำเป็นหลัก  ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชม อันจะเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่
เยาวชนและบุคคลทั่วไป

    
    4.ผลิตน้ำคุณภาพดีมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวน 3 แห่ง อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี      
    น้ำที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้วจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำภายใต้อาคารศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร นั้น บางส่วนจะน้ำมาใช้
ประโยชน์ภายในพื้นที่สวนวชิรเบญจทัศ สวนจตุจักร และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ซึ่งในแต่ละวันมีการใช้น้ำปริมาณมาก การนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะช่วยในการ
หมุนเวียนน้ำภายในสระน้ำต่างๆ ในสวนวชิรเบญจทัศ เพื่อให้คุณภาพน้ำทุกสระภายในสวนมีคุณภาพที่ดีขึ้น ตลอดทั้งการใช้ประโยชน์ภายในสวนดังกล่าว เช่น การรดน้ำต้นไม้ การชำระล้างถนน สถานที่สาธารณะ และอาคารต่างๆ