รายงานสภาพน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก
วันที่ 24 กรกฎาคม 2564  - 25 กรกฎาคม 2564
ไม่มีรายงานน้ำท่วมขัง
บนถนนสายหลักที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ