รายงานสภาพน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก
วันที่ 5 ธันวาคม 2565  - 6 ธันวาคม 2565
ไม่มีรายงานน้ำท่วมขัง
บนถนนสายหลักที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ