รายงานสรุปผลสภาพน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก
รายงานสภาพน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก
วันที่ 31 มกราคม 2566  - 1 กุมภาพันธ์ 2566
ไม่มีรายงานน้ำท่วมขัง
บนถนนสายหลักที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ