สำนักงานเลขานุการ

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. งานสารบรรณและบริหารงานทั่วไป
2. งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ
3. งานบริหารทรัพยากรบุคคล
4. งานการคลัง การเงินและบัญชี
5. งานงบประมาณ
6. งานพัสดุ
7. งานนิติกรรมและสัญญา
8. งานประชาสัมพันธ์
9. งานดูแลสถานที่และยานพาหนะ
10. งานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

แบ่งส่วนราชการ ดังนี้
1. กลุ่มงานช่วยนักบริหาร
1. งานด้านเลขานุการของผู้อำนวยการสำนักและรองผู้อำนวยการสำนัก
2. ติดต่อนัดหมายการประชุม
3. ประสานงานและอำนวยความสะดวก
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. งานสารบรรณและบริหารงานทั่วไป
2. งานอำนวยการ ประสานราชการและงานการประชุม
3. งานควบคุมอาคารสถานที่และยานพาหนะ
4. งานประชาสัมพันธ์
5. งานจัดสวัสดิการด้านที่พักอาศัยให้กับข้าราชการและลูกจ้าง
6. การตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรในสังกัดสำนักการระบายน้ำ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มงานนิติการ
1. การตรวจสอบเรื่องและพิจารณาความเห็น ประกอบการพิจารณา
2. การจัดทำ ตรวจร่าง แก้ไข ขยายหรือต่อสัญญา และการดำเนินการให้สัญญามีผลผูกพันตามกฎหมาย
3. ให้คำปรึกษา แนะนำ วินิจฉัย ทักท้วง และแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับ
4. การดำเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2542
5. งานคดีแพ่ง อาญาและคดีปกครอง
6. ตรวจสอบและจัดทำหนังสือรับรองผลงานให้ตัวผู้รับจ้างที่ร้องขอ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
1. การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การโอน การย้าย การลาออก การลาและการขอกลับเข้ารับราชการ
2. การพิจารณาความชอบ การประเมินสมรรถภาพ การเลื่อนระดับการเลื่อนขั้นเงินเดือนการเลื่อนขั้นค่าจ้างและการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น
3. การคัดเลือกกรรมการใน อ.ก.ก. สามัญหน่วยงาน และการประชุม อ.ก.ก. สามัญหน่วยงาน
4. การพัฒนาบุคลากร ศึกษาต่อ ดูงาน และฝึกอบรม
5. การดำเนินการด้านเงินรางวัล ค่าครองชีพชั่วคราว
6. การดำเนินการทางวินัย
7. การขอรับบำเหน็จบำนาญ การเกษียณอายุราชการ
8. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และประกาศเกียรติคุณ
9. ควบคุม กำกับ ดูแลระบบฐานข้อมูล (MIS2)
10. การจัดเวรรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
11. การดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

5. ฝ่ายการคลัง
1. งานการเงินและงบประมาณกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนรัฐบาล (เงินฝาก เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
2. การบัญชีและพัสดุ การจัดทำบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน และการจัดทำรายงานต่างๆ
3. การตรวจสอบใบสำคัญรับเงินสวัสดิการต่างๆ ค่าตอบแทนและการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุทุกวิธีการ รวมทั้งการจ้างที่ปรึกษา ตามขั้นตอนของข้อบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการบันทึกข้อมูลในระบบ MIS2 และระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย