สำนักงานเลขานุการ

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้                                                                                                                                                              
1. งานสารบรรณและบริหารงานทั่วไป                                                                                                                                        
2. งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ                                                                                                                                         
3. งานบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                                                                                    
4. งานการคลัง การเงินและบัญชี                                                                                                                                                
5. งานงบประมาณ                                                                                                                                                                     
6. งานพัสดุ                                                                                                                                                                                
7. งานนิติกรรมและสัญญา                                                                                                                                                        
8. งานประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                                 
9. งานดูแลสถานที่และยานพาหนะ                                                                                                                                            
10. งานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ                                                                                       
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

แบ่งส่วนราชการ ดังนี้
1. กลุ่มงานช่วยนักบริหาร                                     
1. งานด้านเลขานุการของผู้อำนวยการสำนักและรองผู้อำนวยการสำนัก                                                                       
2. ติดต่อนัดหมายการประชุม                                                                          
3. ประสานงานและอำนวยความสะดวก                                                                         
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                                                                                        
1. งานสารบรรณและบริหารงานทั่วไป                                                                                            
2. งานอำนวยการ ประสานราชการและงานการประชุม                                                                                                
3. งานควบคุมอาคารสถานที่และยานพาหนะ                                                                                               
4. งานประชาสัมพันธ์                                                                                                     
5. งานจัดสวัสดิการด้านที่พักอาศัยให้กับข้าราชการและลูกจ้าง                                                                                                   
6. การตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรในสังกัดสำนักการระบายน้ำ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย                                                                                                       

3. กลุ่มงานนิติการ                                                                                                          
1. การตรวจสอบเรื่องและพิจารณาความเห็น ประกอบการพิจารณา                                                                            
2. การจัดทำ ตรวจร่าง แก้ไข ขยายหรือต่อสัญญา และการดำเนินการให้สัญญามีผลผูกพันตามกฎหมาย                    
3. ให้คำปรึกษา แนะนำ วินิจฉัย ทักท้วง และแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับ
4. การดำเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2542   
5. งานคดีแพ่ง อาญาและคดีปกครอง                                                                                                           
6. ตรวจสอบและจัดทำหนังสือรับรองผลงานให้ตัวผู้รับจ้างที่ร้องขอ                                                                                             
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย                                                                                                                      

4. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่                                                                                                                                                                
1. การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การโอน การย้าย การลาออก การลาและการขอกลับเข้ารับราชการ  
2. การพิจารณาความชอบ การประเมินสมรรถภาพ การเลื่อนระดับการเลื่อนขั้นเงินเดือนการเลื่อนขั้นค่าจ้างและการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น    
3. การคัดเลือกกรรมการใน อ.ก.ก. สามัญหน่วยงาน และการประชุม อ.ก.ก. สามัญหน่วยงาน                                      
4. การพัฒนาบุคลากร ศึกษาต่อ ดูงาน และฝึกอบรม                                                                                                   
5. การดำเนินการด้านเงินรางวัล ค่าครองชีพชั่วคราว                                                                                                   
6. การดำเนินการทางวินัย                                                                                                                                           
7. การขอรับบำเหน็จบำนาญ การเกษียณอายุราชการ                                                                                                                
8. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และประกาศเกียรติคุณ                                                                                           
9. ควบคุม กำกับ ดูแลระบบฐานข้อมูล (MIS2)                                                                                                                           
10. การจัดเวรรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่                                                                                                                      
11. การดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกันสังคม                                                                                                                  
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
                                                                                                                                               
5. ฝ่ายการคลัง                                                                                       
1. งานการเงินและงบประมาณกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนรัฐบาล (เงินฝาก เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)        
2. การบัญชีและพัสดุ การจัดทำบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน และการจัดทำรายงานต่างๆ
3. การตรวจสอบใบสำคัญรับเงินสวัสดิการต่างๆ ค่าตอบแทนและการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุทุกวิธีการ รวมทั้งการจ้างที่ปรึกษา ตามขั้นตอนของข้อบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการบันทึกข้อมูลในระบบ MIS2 และระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง                                                                                          
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย