สำนักงานเลขานุการ


    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสำนัก งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ การดำเนินการด้านการบริหารงาน บุคคล งานการคลัง งานนิติกรรมและสัญญา ตลอดจนการให้คำปรึกษา แนะนำ และวินิจฉัยปัญหา ข้อกฎหมาย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ และงานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกองใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดย แบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้

โดยจัดแบ่งงานเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบงานต่าง ๆ ภายในส่วนราชการดังนี้


1. กลุ่มงานช่วยนักบริหาร
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านเลขานุการของผู้อำนวยการสำนัก และรองผู้อำนวยการสำนัก ติดต่อนัดหมายการประชุม การประสานงาน และอำนวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานด้านเลขานุการ งานการประชุม งานการเงิน งบประมาณ บัญชีและพัสดุ การควบคุม ดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง

3. กลุ่มงานนิติการ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบเรื่องและทำสัญญา การตรวจร่าง การขอขยายหรือต่ออายุสัญญา การแก้ไขและการบอกเลิกสัญญา การดำเนินการให้สัญญามีผลผูกพันตามกฎหมาย ให้คำปรึกษา แนะนำหรือวินิจฉัย ทักท้วงและแก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบัยบ ข้อบังคับ การพิจารณาเกี่ยวกับที่ดินและอาคารรุกล้ำในที่สาธารณะและอื่น ๆ การตรวจสอบสำนวนการสอบสวนของ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การเรียกร้องกรณีละเมิด การบังคับคดีละเมิดและคดีอื่นๆ ตามคำพิพากษาของศาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

4. กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนอัตรากำลัง การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การโอน การย้าย การพิจารณาความชอบและประเมินสมรรถภาพ การประชุม อ.ก.ก.สำนัก การดูงาน การฝึกอบรม การขอกลับเข้ารับราชการ การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การดำเนินการทางวินัย การขอรับบำเหน็จบำนาญและเกษียณอายุ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และประกาศเกียรติคุณ การดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

5. กลุ่มงานการคลัง
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการเงินและงบประมาณ การบัญชีและพัสดุ การตรวจสอบใบสำคัญ การจัดซื้อ จัดจ้าง การทะเบัยน ทรัพย์สิน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง