สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

มีหน้าที่รับผิดขอบ ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแผนแม่บท แผนงานและโครงการด้านการจัดการคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร2. วางแผนและควบคุมการก่อสร้าง การซ่อมและบำรุงรักษาโรงควบคุมคุณภาพน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
3. บริหารจัดการการเดินระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร
4. เฝ้าระวัง ติดตามและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
5. บริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย
6. ให้บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและตะกอนแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
7. สร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนด้านการจัดการคุณภาพน้ำ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลและบำรุงรักษาแหล่งน้ำสาธารณะ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย


แบ่งส่วนราชการดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. งานสารบรรณและบริหารงานทั่วไป
2. งานอำนวยการและประสานราชการ
3. งานพัสดุ
4. งานการเจ้าหน้าที่และวินัย
5. งานการคลังและงบประมาณ
6. งานประชาสัมพันธ์
7. งานควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. ส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ
มีหน้าที่รับผิดขอบ ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแผนแม่บท แผนงานและโครงการด้านการจัดการคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร
2. บริหารจัดการโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร
3. กำหนดแนวทางและส่งเสริมการนำผลผลิตจากการบำบัดน้ำเสียมาใช้ประโยชน์
4. ออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่นๆ
5. พิจารณาการขออนุญาตการระบายน้ำทิ้ง และการเชื่อมต่อระบบบำบัดน้ำเสียของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
6. วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม เฝ้าระวังคุณภาพน้ำและตะกอนในแหล่งน้ำสาธารณะ รวมทั้งกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร
7. รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลและรายงานข้อมูลด้านการจัดการคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร
8. บริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย
9. สร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนด้านการจัดการคุณภาพน้ำ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลและบำรุงรักษาแหล่งน้ำสาธารณะ
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

แบ่งส่วนราชการดังนี้
2.1. กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
1. วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม เฝ้าระวังคุณภาพน้ำและตะกอนในแหล่งน้ำสาธารณะ
2. ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและตะกอนทั้งภาคเอกชนและภาคราชการ
3. ศึกษา พัฒนาและปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้มีความเหมาะสม และถูกต้องตามมาตรฐานสากล
4. ตรวจสอบ แนะนำและกำหนดมาตรการในการบรรเทาปัญหาน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร
5. ทดลอง วิจัย ดูแล และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบการใช้พืชน้ำ (Bio park) ในสวนลุมพินี
6. ดูแลและบำรุงรักษาระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอัตโนมัติและยานพาหนะที่อยู่ในความรับผิดชอบ
7. เป็นหน่วยแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำเร่งด่วน
8. ให้บริการรถบรรทุกระบบผลิตน้ำดื่มได้
9. รวบรวมและจัดทำข้อมูลคุณภาพน้ำของกลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
10. ตรวจสอบ ซ่อมและบำรุงรักษาาระบบไฟฟ้าของเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ
11. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2.2. กลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน
1. ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแผนแม่บท แผนงานและโครงการด้านการจัดการคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร
2. บริหารจัดการโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานคร
3. กำหนดแนวทางและส่งเสริมการนำผลผลิตจากการบำบัดน้ำเสียมาใช้ประโยชน์
4. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการจัดการคุณภาพน้ำ และการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2.3. กลุ่มงานระบบข้อมูลและบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
1. รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลและรายงานข้อมูลด้านการจัดการคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร
2. จัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร
3. บริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย
4. จัดกิจกรรมหรือโครงการรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนด้านการจัดการคุณภาพน้ำ และการแก้ไขมลพิษทางน้ำ เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลและบำรุงรักษาแหล่งน้ำสาธารณะ
5. จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ
6. กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2.4. กลุ่มงานพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย
1. สำรวจ ออกแบบ จัดทำรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบ รวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร
2. สำรวจ ตรวจสอบและจัดทำแผนงานก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย
3. ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรมที่เกิดขึ้นกับระบบรวบรวมน้ำเสียและบำบัดน้ำเสีย
4. ควบคุมการก่อสร้างและปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร
5. ตรวจสอบและพิจารณาการขออนุญาตการระบายน้ำทิ้ง และการเชื่อมต่อระบบบำบัดน้ำเสียของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3. ส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำ
มีหน้าที่รับผิดขอบ ดังนี้
1. ควบคุมการเดินระบบบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. เดินระบบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพระราชฐาน และสถานที่สำคัญๆ
3. บริหารจัดการการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
4. ซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องจักรกลภายในโรงควบคุมคุณภาพน้ำ
5. ดูแลและบำรุงรักษาระบบรวบรวมน้ำเสีย เครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะ
6. แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

แบ่งส่วนราชการดังนี้
3.1. กลุ่มงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1
1. เดินระบบบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด
2. ซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องจักรกลภายในโรงควบคุมคุณภาพน้ำ
3. ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำและตะกอนที่เกิดจากการบำบัดน้ำเสีย
4. บริหารจัดการการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสีย
5. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์และยานพาหนะที่อยู่ในความรับผิดชอบ
6. เป็นหน่วยแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำเร่งด่วน (หน่วย Best)
7. ให้บริการรถบรรทุกระบบผลิตน้ำดื่มได้
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
โดยรับผิดชอบพื้นที่ ดังนี้
(1) โรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมบางซื่อกรุงเทพมหานคร โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง
โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ และโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร
(2) โรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดเล็ก จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ำบางบัว
โรงควบคุมคุณภาพน้ำห้วยขวาง โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งสองห้อง 1
โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งสองห้อง 2 และโรงควบคุมคุณภาพน้ำท่าทราย
(3) โครงการควบคุมคุณภาพน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
โรงควบคุมคุณภาพน้ำพระราม 9 และโรงควบคุมคุณภาพน้ำมักกะสัน
(4) บรรเทาปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ โดยรับผิดชอบพื้นที่ จำนวน 16 เขต
ได้แก่ ดุสิต พระนคร ราชเทวี พญาไท บางซื่อ ดินแดง ปทุมวัน ห้วยขวาง ลาดพร้าว
วังทองหลาง หลักสี่ บางเขน ดอนเมือง สายไหม จตุจักร และป้อมปราบศัตรูพ่าย
3.2. กลุ่มงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2
มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับกลุ่มงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 โดยรับผิดชอบพื้นที่ ดังนี้
(1) โรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี
และโรงควบคุมคุณภาพน้ำสี่พระยา
(2) โรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดเล็ก จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ำบางนา
โรงควบคุมคุณภาพน้ำคลองเตย โรงควบคุมคุณภาพน้ำร่มเกล้า
โรงควบคุมคุณภาพน้ำคลองจั่น และโรงควบคุมคุณภาพน้ำหัวหมาก
(3) บรรเทาปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ โดยรับผิดชอบพื้นที่ จำนวน 19 เขต ได้แก่
บางนา พระโขนง ประเวศ คลองเตย ยานนาวา บางคอแหลม สาทร วัฒนา บางรัก
สัมพันธวงศ์ สะพานสูง สวนหลวง บางกะปิ บึงกุ่ม มีนบุรี ลาดกระบัง คลองสามวา
คันนายาว และหนองจอก

3.3. กลุ่มงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3
มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับกลุ่มงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 โดยรับผิดชอบพื้นที่ ดังนี้
(1) โรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม
และโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ
(2) โรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดเล็ก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ำรามอินทรา
และโรงควบคุมคุณภาพน้ำบ่อนไก่
(3) ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพระราชฐานและสถานที่สำคัญๆ
(4) บรรเทาปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ โดยรับผิดชอบพื้นที่ จำนวน 15 เขต
ได้แก่ ธนบุรี บางกอกใหญ่ คลองสาน ตลิ่งชัน บางกอกน้อย บางขุนเทียน ภาษีเจริญ
หนองแขม ราษฎร์บูรณะ บางพลัด จอมทอง บางแค ทวีวัฒนา ทุ่งครุ และบางบอน

3.4. กลุ่มงานซ่อมบำรุงระบบรวบรวมน้ำเสีย
1. จัดทำแผนงานและรายงานการซ่อมและบำรุงระบบท่อรวบรวมน้ำเสียประจำปี
2. ดูแลและบำรุงรักษาระบบรวบรวมน้ำเสีย บ่อพักน้ำเสีย บ่อดักน้ำเสียและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
3. ตรวจสอบ ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบท่อรวบรวมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย