สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ


    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดแผนงานและโครงการป้องกันน้ำท่วม การระบายน้ำ และการบริหารพื้นที่น้ำท่วม การ ออกแบบ และวางโครงการระบบระบายน้ำ การควบคุมดูแลงานก่อสร้าง เกี่ยวกับการป้องกันน้ำท่วมของสำนักการระบายน้ำ การรวบรวมและ นำเสนอแผนงานและ โครงการด้านการระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและ โครงการต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้


1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การสารบรรณและธุรการทั่วไป การเงินและงบประมาณ การบัญชีและพัสดุ การบริหารงานบุคคล งานการประชุม การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

2.กลุ่มงานบริหารโครงการ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการทางวิชาการ ด้านวางแผนงานและโครงการป้องกันน้ำท่วม และการระบายน้ำ ทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยทำการศึกษา สำรวจ จัดทำแผนหลัก ศึกษาความเป็นไปได้พร้อมออกแบบรายละเอียด โครงการป้องกันน้ำท่วม และระบายน้ำ การศึกษา สำรวจ เพื่อจัดหา สงวน และพัฒนาพื้นที่บึง สระ แอ่งน้ำ ไว้เป็นที่เก็บกัก และรองรับน้ำเพื่อ ป้องกันน้ำท่วม การพิจารณาศึกษารายละเอียด เพื่อนำเสนอการออกกฎหมาย ที่สนับสนุนการเก็บกัก และรองรับน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม จัดทำแผนที่ เสี่ยงภัยน้ำท่วม แผนที่แสดงน้ำท่วมในอดีต แผนที่จุดอ่อนน้ำท่วม ศึกษาออกแบบและกำหนด เกณฑ์มาตรฐานอาคารบังคับน้ำ และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่ใช้ในการดำเนินการเก็บกักน้ำ และรองรับน้ำ สำรวจและวิเคราะห์ ในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน การออกแบบ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สอดคล้อง กับแผนหลัก รวบรวมข้อมูลและติดตามผลความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผน รวบรวมการขออนุมัติงบประมาณประจำปี ติดต่อประสานงานของความร่วมมือจากต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

3.กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ 1
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการวางแผนและติดตามประสานงาน ผลการปฏิบัติงานตามแผนของงานก่อสร้างตามโครงการ ต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ เพื่อให้สอดคล้อง กับแผนงานที่ได้กำหนดไว้ทั้งแผนงานระยะสั้น และ ระยะยาวการพิจารณาขอตั้งงบประมาณประจำปีหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ 1 และดำเนินการ ออกแบบระบบระบายน้ำหลักของกรุงเทพมหานคร ออกแบบโครงสร้าง ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้ดำเนินตามรูปแบบรายการ และสัญญา ในพื้นที่เขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน บางรัก พระโขนง ยานนาวา ลาดกระบัง ประเวศ คลองเตย สาทร บางคอแหลม สวนหลวง บางนา และวัฒนา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

4.กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ 2
มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับกลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ 1 โดยรับผิดชอบในพื้นที่ เขตดุสิต พญาไท ห้วยขวาง บางเขน สายไหม บางกะปิ สะพานสูง วังทองหลาง มีนบุรี คลองสามวา หนองจอก บางซื่อ ราชเทวี ดอนเมือง หลักสี่ จตุจักร ลาดพร้าว บึงกุ่ม คันนายาว และดินแดง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

5.กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ 3
มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับกลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ 1 โดยรับผิดชอบในพื้นที่เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ บางแค หนองแขม บางขุนเทียน บางบอน ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ บางพลัด ทวีวัฒฯา และจอมทอง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง