กองสารสนเทศระบายน้ำ


    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบป้องกันน้ำท่วม ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากศูนย์ย่อย ซึ่งตั้งอยู่ที่สถานีบังคับน้ำต่าง ๆ กระจายอยู่ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครและ จากศูนย์คอมพิวเตอร์ของกรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านเครือข่ายสื่อสารด้านคอมพิวเตอร์ และข่ายสื่อสารจากรายงาน ของผู้ปฏิบัติการ การจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์กลางที่ควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศของสำนักการระบายน้ำ การวิเคราะห์วิจัยโดยใช้หุ่นจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของน้ำในการวางแผน การปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยเกี่ยวกับภาวะของน้ำท่วม การดำเนินการเกี่ยวกับงานโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเสนอแนะแนวทางพัฒนาระบบให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องไปศึกษาและออกแบบรายละเอียด ตลอดจนการตรวจสอบและควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยแบ่งเป็นงานภายในส่วนราชการดังนี้

1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การเงินและงบประมาณ การบัญชีและการพัสดุ การบริหาร งานบุคคล ตลอดจนการควบคุม งานการประชุม การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ และปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

2.กลุ่มงานสารสนเทศ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การพัฒนาวิชาการด้านต่าง ๆ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาสภาพและระบบการป้องกันน้ำท่วม ให้ก้าวทัน กับการเจริญเติบโตของบ้านเมือง การดำเนินการเกี่ยวกับงานโครงการทางการศึกษา โครงการความร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและ นอกประเทศ การเสนอแนะแนวทาง เพื่อพัฒนาระบบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปศึกษา เพื่อปรับปรุง และออกแบบ รายละเอียดเพื่อ จัดทำแผนงานและปฎิบัติการต่อไป ตลอดจนเป็นศูนย์กลางคอมพิวเตอรในระบบ การจัดทำระบบข้อมูลต่าง ๆ โดยใ ช้ระบบคอมพิวเตอร์ การรวบรวมข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจของสำนักการระบายน้ำด้วยการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ตามระเบียบวิธีสถิติ ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร และการให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานหรือ ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

3.กลุ่มงานควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ วางแผนใช้ระบบโทรคมนาคมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างศูนย์ใหญ่ที่ สำนักการระบายน้ำและศูนย์ย่อยตามสถานีบังคับน้ำต่าง ๆ การจัดทำรหัสคอมพิวเตอร์เพื่อรับส่งข้อมูล การเก็บรักษาจำแนกและบริหาร ระบบข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากระบบของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม (Flood Control Center) การรายงานผลจากคอมพิวเตอร์ การให้บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วม ตลอดจนเป็นศูนย์วิทยุสื่อสารของสำนักการระบายน้ำที่ปฏิบัติ หน้าที่ประสานงานกับฝ่ายปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และสื่อสารกับศูนย์วิทยุอื่นทั้งของกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน อื่น ตลอดจนการควบคุมตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังและอิเล็คโทรนิคส์ เครื่องมือและสื่อของระบบโทรคมนาคมคอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งอยู่ในสำนักการระบายน้ำ และ ศูนย์ย่อยตามสถานีบังคับน้ำต่าง ๆ และปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง