สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแผนแม่บท แผนงานและโครงการเกี่ยวกับระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร
2. ศึกษา วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำระดับชาตและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร
3. วางแผน จัดทำ กำกับติดตามวิเคราะห์และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักการระบายน้ำ
และแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร
4. ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์
5. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำของพื้นที่ปิดล้อม (Polder) และก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ รวมทั้งจัดหาและพัฒนาระบบพักน้ำ
แก้มลิงหรือธนาคารน้ำในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
6. กำหนดขนาดและระดับก้นท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
7. ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้งบริหารศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน
8. พิจารณาอนุญาต กำหนดรูปแบบและข้อกำหนดงานก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์
และงานปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
9. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ การศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมความรู้ ให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ
ด้านการบริหารจัดการน้ำในเมืองการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมและการกัดเซาะชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

แบ่งส่วนราชการ ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. งานสารบรรณและบริหารงานทั่วไป
2. งานอำนวยการและประสานราชการ
3. งานพัสดุ
4. งานการเจ้าหน้าที่และวินัย
5. งานการคลังและงบประมาณ
6. งานประชาสัมพันธ์
7. งานควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. ส่วนวิชาการและแผน
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแผนแม่บท แผนงานและโครงการของสำนักการระบายน้ำ
2. จัดทำ กำกับ ติดตามวิเคราะห์และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ
และแผนปฏิบัติราชการของสำนักการระบายน้ำ
3. วางแผน จัดหา พัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงหรือธนาคารน้ำในรูปแบบที่เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
4. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน และบริหารจัดการศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน
5. ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมด้านการป้องกันน้ำท่วม และการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสมกับพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

แบ่งส่วนราชการ ดังนี้
2.1. กลุ่มงานแผนและโครงการ
1. จัดทำแผนแม่บทระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร
2. ศึกษา วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำแห่งชาติ และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร
3. จัดทำแผนงานและโครงการของสำนักการระบายน้ำ ระยะเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว
4. จัดทำแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร
5. ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนข้อมูลและให้ความร่วมมือด้านการวางแผนงานและโครงการบริหารจัดการน้ำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. เป็นศูนย์กลางในการให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการน้ำในเมืองแก่หน่วยงาน ทั้งในและต่างประเทศ
7. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักการระบายน้ำ
8. กำกับ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการประจำปี
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2.2. กลุ่มงานวิชาการและนวัตกรรมจัดการน้ำ
1. ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์กลยุทธ์การรับมือน้ำท่วมและการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
2. จัดทำแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงให้ถูกต้องตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ
3. สำรวจ ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมของพื้นที่พักน้ำแก้มลิงหรือธนาคารน้ำในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพเมืองของกรุงเทพมหานคร
4. ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาน้ำท่วมและหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
5. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการในแผน Bangkok Resilient City และแผนแม่บทการปรับตัวและรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
6. สนับสนุนส่งเสริมความรู้การพัฒนาด้านการปรับตัวรับมือน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
7. ศึกษา สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ตรวจสอบและซ่อมแซมแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน
8. บริหารจัดการศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง
9. ติดตาม เฝ้าระวัง วิเคราะห์สถานการณ์และหาแนวทางป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีตลอดจนบูรณาการการบริหารจัดการชายฝั่งร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
10. ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันน้ำท่วม
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3. ส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำ
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้างและซ่อมแซมแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์
2. สำรวจ ออกแบบ และก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม และระบบระบายน้ำของพื้นที่ปิดล้อม (Polder) และอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่
3. กำหนดขนาดและระดับก้นท่อระบายน้ำ
4. พิจารณาการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำและการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของหน่วยงานต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยาและระบบระบายน้ำหลักของกรุงเทพมหานคร
5. พิจารณาและปรับปรุงมาตรฐานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องทางเทคนิคงานก่อสร้างด้านการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

แบ่งส่วนราชการ ดังนี้
3.1. กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ 1
1. ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา
2. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม และระบบระบายน้ำของพื้นปิดล้อม (Polder)
3. ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่
4. กำหนดขนาดและระดับก้นท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
5. พิจารณากำหนดรูปแบบ ขนาด ระดับและข้อกำหนดงานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
6. พิจารณาการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำและสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยา และระบบระบายน้ำหลักของกรุงเทพมหานคร
7. พิจารณาและปรับปรุงมาตรฐานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องทางเทคนิคงานก่อสร้างด้านการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ
8. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ
9. ให้ข้อมูลการระบายน้ำในพื้นที่ เพื่อประกอบเอกสารรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
โดยรับผิดชอบพื้นที่ จำนวน 15 เขต ได้แก่ พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน บางรัก พระโขนง ยานนาวา ลาดกระบัง ประเวศ คลองเตย วัฒนา สาทร บางคอแหลม สวนหลวง และบางนา

3.2. กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ 2
มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับกลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ 1
โดยรับผิดชอบพื้นที่ จำนวน 20 เขต ได้แก่ ดุสิต พญาไท ห้วยขวาง บางเขน สายไหม บางกะปิ สะพานสูงวังทองหลาง มีนบุรี คลองสามวา หนองจอก บางซื่อ ราชเทวี ดอนเมือง หลักสี่ จตุจักร ลาดพร้าว บึงกุ่ม คันนายาว และดินแดง

3.3. กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ 3
1. ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์
2. มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับกลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ 1
โดยรับผิดชอบพื้นที่ จำนวน 15 เขต ได้แก่ บางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ธนบุรี คลองสาน ราษฎร์บูรณะ ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ภาษีเจริญ บางแค หนองแขม บางขุนเทียน บางบอน จอมทอง และทุ่งครุ