สำนักงานระบบควบคุมน้ำ


    มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขต กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล การกำหนด การตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ควบคุมระบบระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำ ประตูระบายน้ำและการถ่ายเทน้ำ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้


1.กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การเงินและ งบประมาณ การบัญชีและการพัสดุ การบริหารงานบุคคล งานการประชุม การควบคุมดูแลสถานที่ และยานพาหนะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1
มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล วางแผนควบคุมและดำเนินการ เกี่ยวกับ ระบบระบายน้ำ การซ่อมบำรุงรักษา เครื่องสูบน้ำ เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ ประตูระบายน้ำที่เป็นทรัพย์สินของสถานีสูบน้ำ รวมถึง การถ่ายเทน้ำ การเก็บข้อมูล การควบคุมระดับน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การดูแลอุโมงค์ ทางลอดต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยรับผิดชอบในพื้นที่เขต ฝั่งพระนคร จำนวน 35 เขต

3.กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 2
มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับกลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1 โดย รับผิดชอบ ในพื้นที่เขต ฝั่งธนบุรี จำนวน 15 เขต

4.กลุ่มงานวิศวกรรม
มีหน้าที่รับผิดชอบงานวิศวกรรม ทั้งทางด้านวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล การสำรวจ ออกแบบ กำหนด รายการก่อสร้าง ประมาณ ราคา จัดทำประมาณ การงบประมาณ การควบคุม งานสำหรับงานซ่อม ปรับปรุง อาคารสถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ บึงรับน้ำ และอุโมงค์ส่งน้ำที่อยู่ในควบรับผิดชอบของ กองระบบอาคารบังคับน้ำและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง