กองสารสนเทศระบายน้ำ

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุมดูแลศูนย์บริหารจัดการน้ำกรุงเทพมหานคร ตามแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สนับสนุนข้อมูลให้ผู้บริหารหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำ
3. จัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และควบคุมการใช้งาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักการระบายน้ำ
4. วิเคราะห์และประยุกต์ใช้งานโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของน้ำในการวางแผน ปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม
5. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบและใช้งานเรดาร์ตรวจอากาศของกรุงเทพมหานคร
6. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตรวจวัดระบบโทรมาตร
7. ตรวจสอบ ปรับปรุงค่าระดับหมุดหลักฐานและเสาวัดระดับน้ำ (Staff Gauge)
8. เป็นศูนย์สื่อสารและรับเรื่องร้องเรียนของสำนักการระบายน้ำ
9. กำหนดแนวทางการจัดทำเทคโนโลยีสารสนเทศระบายน้ำ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักการระบายน้ำ
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

แบ่งส่วนราชการดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. งานสารบรรณและบริหารงานทั่วไป
2. งานอำนวยการและประสานราชการ
3. งานพัสดุ
4. งานการเจ้าหน้าที่และวินัย
5. งานการคลังและงบประมาณ
6. งานประชาสัมพันธ์
7. งานควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มงานสารสนเทศ
1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางระบบ และพัฒนาโปรแกรมต่างๆ
2. กำหนดกรอบและทิศทาง พร้อมจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ (MIS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบส่งข้อมูล พร้อมรวบรวมข้อมูลจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
4. พัฒนา ปรับปรุง ควบคุมและดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำและเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำ
5. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร
6. ให้ความรู้และให้บริการข้อมูลกับประชาชนหรือหน่วยงานเกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูล
1. ประมวลผลและนำเสนอข้อมูลที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการบริหารจัดการน้ำ
2. วิเคราะห์และประยุกต์ใช้งานแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของน้ำในการวางแผนปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม ตลอดจนแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับภาวะน้ำท่วม
3. วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำสถิติ สรุปปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำรายงานด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

4. กลุ่มงานระบบโทรมาตร
1. วางแผน สำรวจ ออกแบบ และพัฒนาเทคโนโลยีด้านโทรมาตร ด้านการตรวจวัดข้อมูลอุตุ - อุทกวิทยา
2. วางแผน สำรวจ ออกแบบ จุดติดตั้งสถานีเครือข่ายระบบโทรมาตร
3. ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบเรดาร์ตรวจอากาศ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักการระบายน้ำ
4. ตรวจสอบ ปรับปรุง ค่าระดับหลักฐานเสาวัดระดับน้ำของสำนักการระบายน้ำ
5. ตรวจสอบ การทำงานของระบบตรวจวัดด้านอุตุ - อุทกวิทยา
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

5. ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม
1. ควบคุมการใช้เรดาร์ตรวจอากาศของกรุงเทพมหานคร
2. ควบคุมดูแลและให้ความรู้แก่ผู้เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการน้ำกรุงเทพมหานครตามแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3. เป็นศูนย์แม่ข่ายวิทยุสื่อสารเฉพาะกลุ่มของสำนักการระบายน้ำ
4. เป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ประสานงานและติดตามผลเรื่องร้องทุกข์ของสำนักการระบายน้ำ
5. เป็นศูนย์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำสภาพอากาศแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ภาคสนามและประชาชนทั่วไป
6. จัดทำ และรายงานสถานการณ์ เขียนข่าว ส่งข่าวรายงานแก่ผู้บริหารและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย