สำนักงานระบบควบคุมน้ำ

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. วางแผน ก่อสร้าง ซ่อมและบำรุงรักษาระบบอาคารบังคับน้ำ ได้แก่ อุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ และประตูระบายน้ำ
2. บริหารจัดการระบบอาคารบังคับน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำเค็ม
3. บริหารจัดการแก้มลิง เพื่อเป็นที่พักน้ำของกรุงเทพมหานคร
4. วางแผนการหมุนเวียนถ่ายเทน้ำ เพื่อรักษาคุณภาพน้ำในคลอง
5. ควบคุมระดับน้ำในคลอง เพื่อการเดินเรือและการท่องเที่ยว
6. ติดตั้ง ควบคุม ซ่อมและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ระบบแสงสว่างและระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอุโมงค์ทางลอดรถยนต์
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

แบ่งส่วนราชการ ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. งานสารบรรณและบริหารงานทั่วไป
2. งานอำนวยการและประสานราชการ
3. งานพัสดุ
4. งานการเจ้าหน้าที่และวินัย
5. งานการคลังและงบประมาณ
6. งานประชาสัมพันธ์
7. งานควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มงานระบบควบคุมน้ำตะวันออก
1. ปรับปรุง ตรวจสอบ กำกับ ดูแลระบบอาคารบังคับน้ำ
2. ควบคุม ติดตาม และเฝ้าระวังปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน
เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน
3. ควบคุมและติดตามคุณภาพน้ำในคลอง เพื่อวางแผนในการถ่ายเทน้ำให้คุณภาพน้ำในคลองดีขึ้น
4. วางแผนและควบคุมระดับน้ำ เพื่อการเดินเรือและการท่องเที่ยว
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยรับผิดชอบพื้นที่ฝั่งพระนครนอกคันกั้นน้ำพระราชดำริฯ

3. ส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. วางแผนในการบริหารจัดการน้ำ ปรับปรุง และพัฒนาระบบอาคารบังคับน้ำ ตรวจสอบ กำกับ ดูแลระบบอาคารบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำและแก้มลิง
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
2. ควบคุมและติดตามเฝ้าระวังปัญหาภัยแล้ง และค่าความเค็มของน้ำในคลองสายหลัก และแม่น้ำเจ้าพระยา และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชนและประชาชน เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และน้ำเค็มอย่างยั่งยืน
3. ควบคุมและติดตามคุณภาพน้ำในคลอง เพื่อวางแผนในการถ่ายเทน้ำให้คุณภาพน้ำในคลองดีขึ้น
4. วางแผนและควบคุมระดับน้ำ เพื่อการเดินเรือและการท่องเที่ยว
5. ติดตั้ง ควบคุม ซ่อมและบำรุงรักษา ระบบระบายน้ำ ระบบแสงสว่างและระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอุโมงค์ทางลอดรถยนต์
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยรับผิดชอบพื้นที่ฝั่งพระนครภายในคันกั้นน้ำพระราชดำริฯ

แบ่งส่วนราชการดังนี้
3.1. กลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ
1. ควบคุมระดับน้ำในคลองสายหลักให้มีระดับต่ำ เพื่อรองรับฝนที่ตกในพื้นที่ ตลอดจนควบคุมระดับน้ำ เพื่อการเดินเรือและการท่องเที่ยว
2. ควบคุม ดูแล บริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำขนาดใหญ่ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิภาพ เพื่อวางแผนในการซ่อมและบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำ
4. ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. จัดเก็บขยะและวัชพืชหน้าตะแกรงบริเวณสถานีสูบน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำ
6. รวบรวมจัดเก็บข้อมูลปริมาณการสูบน้ำ ชั่วโมงการเดินเครื่องสูบน้ำ ข้อมูลระดับน้ำ ปริมาณขยะ ประวัติการซ่อมเครื่องสูบน้ำ
และเครื่องจักรในความรับผิดชอบ
7. จัดทำแผนการปฏิบัติงานในการป้องกัน ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำเค็ม
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3.2. กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ 1
1. ควบคุม ดูแล สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิภาพ เพื่อวางแผนในการซ่อมบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ
3. ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. จัดเก็บข้อมูล ปริมาณการสูบน้ำ ชั่วโมงการเดินเครื่องสูบน้ำ ข้อมูลระดับน้ำ ปริมาณขยะ ประวัติการซ่อมเครื่องสูบน้ำ
และเครื่องจักรในความรับผิดชอบ
5. บริหารจัดการน้ำในบึงรับน้ำ (แก้มลิง)
6. จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันปัญหาน้ำท่วม ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาน้ำเค็ม
7. ควบคุมระดับน้ำในคลอง
8. จัดเก็บขยะและวัชพืชหน้าตะแกรง บริเวณสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ
9. บริหารจัดการอุโมงค์ทางลอดรถยนต์ ควบคุมและดูแลบำรุงรักษาด้านการระบายน้ำ ระบบแสงสว่างภายในอุโมงค์ ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอุโมงค์
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยรับผิดชอบพื้นที่เหนือคลองแสนแสบ

3.3. กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ 2
มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับกลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ 1 โดยรับผิดชอบพื้นที่ใต้คลองแสนแสบ

3.4. กลุ่มงานวิศวกรรม
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบอาคารบังคับน้ำ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่
2. จัดทำฐานข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาระบบระบายน้ำ
และการบริหารจัดการน้ำ
3. ศึกษาวิจัย พัฒนาเพื่อให้งานบริหาร จัดการน้ำมีประสิทธิภาพและมาตรฐานที่ดี
4. สำรวจ ออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบอาคารบังคับน้ำ เพื่อการบริหารจัดการน้ำ
5. เขียนแบบ ประมาณราคา กำหนดราย ละเอียดงานก่อสร้าง ขอจัดสรรงบประมาณ เพื่อก่อสร้างระบบอาคารบังคับน้ำ
6. ควบคุมงานก่อสร้างระบบอาคารบังคับน้ำ เพื่อการบริหารจัดการน้ำให้ถูกต้อง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

4. ส่วนระบบควบคุมน้ำธนบุรี
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร โดยรับผิดชอบพื้นที่ฝั่งธนบุรี

แบ่งส่วนราชการดังนี้
4.1. กลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ
มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับกลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ ส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร โดยรับผิดชอบพื้นที่ฝั่งธนบุรี

4.2. กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ
มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับกลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ 1 ส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร โดยรับผิดชอบพื้นที่ฝั่งธนบุรี

4.3. กลุ่มงานวิศวกรรม
มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับกลุ่มงานวิศวกรรม ส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร โดยรับผิดชอบพื้นที่ฝั่งธนบุรี