กองระบบคลอง


    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การวางแผนงานโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบำรุงรักษาคลอง การปรับปรุงขุดลอกคลอง ตรวจสอบ การขอ อนุญาต การร้องเรียนเกี่ยวกับคูคลอง การปรับปรุงขุดลอกคลอง ตรวจสอบการขออนุญาต การร้องเรียนเกี่ยวกับคูคลอง การเปิด-ปิด ประตูทำนบไม้ การบำรุงรักษาแหล่งรับน้ำ ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบคลอง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้


1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานการเงินและงบประมาณ การบัญชีและพัสด การบริหารงานบุคคล งานการประชุม การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. กลุ่มงานวิศวกรรมคลอง
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การดำเนินการปรับปรุงคูแลคลอง ตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม โดยดำเนินการสำรวจคูคลองต่าง ๆ เกี่ยวกับความกว้าง ความยาว ความลึก กำหนดค่าระดับมาตรฐานต่าง ๆ ปักหลักแนวเขตคลอง ออกแบบรายการประมาณราคาเพื่อจัดทำ งบประมาณก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. สะพานท่อ ค.ส.ล. สะพาน ค.ส.ล. รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถาดท้องคลอง ค.ส.ล. และควบคุมการ ก่อสร้างอาคารในเขตคลองต่าง ๆ การจัดทำแผนที่และแผนหลักระบบการระบายน้ำในคูคลอง การตรวจสอบการขออนุญาตถมคู ฝังท่อระบายน้ำ การปรับปรุงขุดลอกคลอง การระวังชี้แนวเขตคลอง ตลอดจนการดำเนินงานเกี่ยวกับคูคลองเมื่อมีการร้องเรียนจากเอกชน หรือหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

3. กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 1
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การบำรุงรักษาทางระบายน้ำ คู คลอง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การตรวจสอบสภาพสิ่งรุกล้ำทาง ระบายน้ำ คูคลอง การรักษาความสะอาด เก็บขยะ กำจัดวัชพืช ขุดลอกดินเลน เปิดทางน้ำไหล การซ่อมสร้างเขื่อนคันดิน การสร้าง สะพานท่อ การควบคุมการเปิด-ปิด และซ่อมแซมบำรุงรักษาประตูระบายน้ำตามทำนบไม้ การควบคุมดูแลการสัญจรทางน้ำ ตลอดจน การส่งเสริมกิจกรรมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมทางน้ำ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยรับผิดชอบพื้นที่ในฝั่งพระนคร จำนวน 35 เขต

4. กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 2
มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับกลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 1 โดยรับผิดชอบพื้นที่เขตฝั่งธนบุรี จำนวน 15 เขต

5. กลุ่มงานบำรุงรักษาแหล่งรับน้ำ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การบำรุงรักษาสภาพบึง สระ และแอ่งน้ำต่าง ๆ ให้สามารถใช้เป็นที่ว่างสำหรับรับน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม การรักษาความสะอาด เก็บขยะ กำจัดวัชพืช ขุดลอกส่วนที่ตื้นเขินซ่อมแซมขอบคันบึง การป้องกันไม่ให้มีการรุกล้ำ และพัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งรับน้ำให้เป็นสถานที่พักผ่อน และปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวข้อง