กองเครื่องจักรกล


    มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหา ควบคุม และให้บริการเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล เครื่องมือกล และยานพาหนะทุกประเภท การจัดหา เก็บรักษา และควบคุมพัสดุเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงอะไหล่ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น การซ่อม และบำรุงรักษา เครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล และยานพาหนะทุกประเภท
โดยจัดแบ่งงานเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบงานต่าง ๆ ภายในส่วนราชการดังนี้


1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การเงินและงบประมาณ การบัญชีและพัสดุ การบริหารงานบุคคล งานการประชุม การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. กลุ่มงานพัสดุ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ จัดหา จัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงอะไหล่ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น การวางแผนการกำหนดความต้องการ การควบคุม การเก็บรักษา การเบิก - จ่ายพัสดุ การโอน และจำหน่ายพัสดุ ตลอดจนรายงานการลงบัญชี การจัดหมวดหมู่ทะเบียนทรัพย์สินพัสดุต่าง ๆ การสำรวจ ตรวจสอบและรายงานการพัสดุ เช่น สถิติน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น การจ่ายวัสดุประจำเดือน การรับ - การจ่าย วัสดุคงเหลือประจำปี งบประมาณ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

3. กลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ 1
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล และยานพาหนะ พร้อมทั้งการแก้ไขดัดแปลง ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบน้ำ การควบคุมมิเตอร์ไฟฟ้า ตู้ควบคุมไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกลให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจน การดูแลรักษา ตรวจซ่อม แก้ข้อขัดข้องของเครื่องสูบน้ำ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยรับผิดชอบพื้นที่เขตฝั่งพระนคร

4. กลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ 2
มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับกลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ 1 โดยรับผิดชอบพื้นที่เขตฝั่งธนบุรี

5. กลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา 1
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล เครื่องมือกล และยานพาหนะทุกประเภทของ สำนักการระบายน้ำ การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำของสำนักงานเขตต่าง ๆ การส่งเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล เครื่องมือกล และ ยานพาหนะทุกประเภทเข้ารับการซ่อม การจัดทำทะเบียนประวัติการซ่อม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยรับผิดชอบพื้นที่เขต ฝั่งพระนคร

6. กลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา 2
มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับกลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา 1 โดยรับผิดชอบพื้นที่เขตฝั่งธนบุรี