กองเครื่องจักรกล

มีหน้าที่รับผิดชอบ
1. วางแผน สำรวจ ออกแบบ ควบคุม กำกับดูแล จัดหา เก็บรักษาเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนระบบไฟฟ้าควบคุมพร้อมอุปกรณ์
2. วางแผนกำหนดจุดติดตั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วที่สามารถปฏิบัติงานในภารกิจเร่งด่วนตามแผนงานและกรณีฉุกเฉิน
3. บริการติดตั้ง เคลื่อนย้าย แก้ไข ดัดแปลง และสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง และยานพาหนะทุกประเภท
4. บริการตรวจ ซ่อม บำรุงรักษาติดตั้งดัดแปลงเครื่องสูบน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินระบบเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรงและยานพาหนะทุกประเภทของหน่วยงานและเครื่องสูบน้ำของสำนักงานเขต
5. กำหนดมาตรฐาน รายละเอียดคุณสมบัติเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์สำหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบเดินสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท
6. จัดหา เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ตลอดจนเชื้อเพลิง สารหล่อลื่นของเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร
7. จัดทำประวัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


แบ่งส่วนราชการ ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. งานสารบรรณและบริหารงานทั่วไป
2. งานอำนวยการและประสานราชการ
3. งานพัสดุ
4. งานการเจ้าหน้าที่และวินัย
5. งานการคลังและงบประมาณ
6. งานประชาสัมพันธ์
7. งานควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายพัสดุ
1. จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงอะไหล่ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2. วางแผนกำหนดความต้องการของพัสดุ
3. ควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ รวมถึงการโอนและการจำหน่าย
4. รายงานการลงบัญชี การจัดหมวดหมู่ทรัพย์สิน พัสดุต่าง ๆ
5. การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
6. สำรวจ ตรวจสอบ และรายงานการพัสดุ เช่น สถิติน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น การจ่ายพัสดุประจำเดือน การรับ - จ่ายพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ 1
1. ให้บริการ และควบคุมการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล และยานพาหนะทุกประเภท
2. ดัดแปลง ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบน้ำของเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล
3. ควบคุมระบบตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า
4. ประสานงานติดตั้งมิเตอร์หม้อแปลงไฟฟ้า
5. ควบคุม ดูแล รักษา กำหนดรูปแบบ รายละเอียด การทดสอบระบบสูบน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกลให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด
6. บำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า และชนิดเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ
7. สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยรับผิดชอบพื้นที่ฝั่งพระนคร จำนวน 35 เขต

4. กลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ 2
มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับกลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ 1 โดยรับผิดชอบพื้นที่ฝั่งธนบุรี จำนวน 15 เขต

5. กลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา 1
1. ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล และยานพาหนะ ทุกประเภท
2. จัดทำประวัติการซ่อมและบำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่างๆ
3. สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยรับผิดชอบพื้นที่ฝั่งพระนคร จำนวน 35 เขต

6. กลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา 2
มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับกลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา 1 โดยรับผิดชอบพื้นที่ฝั่งธนบุรี จำนวน 15 เขต