สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

เว็บไซต์สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ
( http://wqmo.blogspot.com )

    มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยศึกษา ค้นคว้า ตรวจสอบ สถานการณ์ มลพิษทางน้ำในกรุงเทพมหานคร รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความรุนแรงของปัญหา แก้ไขปัญหามลภาวะทางน้ำ โดยกำหนดเป็นแผนหลักและยุทธศาสตร์ในการดำเนินการอย่างเป็นระบบ กำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการจัดการปัญหา มลภาวะทางน้ำ กำหนดโครงการแก้ไขปัญหาน้ำเสียตามลำดับความสำคัญและความรุนแรงของปัญหาให้ครอบคลุม พื้นที่ที่เป็นปัญหามลภาวะทางน้ำของกรุงเทพมหานคร ศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินการ ดำเนินโครงการทั้งการ ออกแบบก่อสร้าง เดินระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามหลักวิชาและมาตรฐานการบำบัดน้ำทิ้ง ศึกษาพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง กำหนดมาตรฐานการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่าง ๆ เสนอแนะ แนวทางการ จัดการคุณภาพน้ำทางวิศวกรรม ควบคุมบริหารการก่อสร้างโครงการบำบัดน้ำเสียต่าง ๆ ตลอดจนดูแล บำรุงรักษาระบบท่อ รวบรวมน้ำเสียในความรับผิดชอบ เฝ้าระวังดูแลรักษาและอนุรักษ์แหล่งน้ำคูคลอง และแม่น้ำเจ้าพระยา ตรวจสอบควบคุม คุณภาพน้ำทิ้ง จากอาคารสถานประกอบการต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียให้เป็นไปตามกฎหมาย สร้างการมีส่วนร่วมกับ ชุมชนในการจัดการคุณภาพน้ำ ทั้งด้านการวางแผน การดำเนินโครงการจัดการคุณภาพน้ำ และให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการคุณภาพน้ำ ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักในปัญหามลภาวะทางน้ำและร่วมมือ กันแก้ไขปัญหา โดยฝึกอบรมหรือเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการคุณภาพน้ำ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงพัฒนาทั้งระบบ นับแต่การจัดเก็บข้อมูล การจัดทำแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GIS) การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียด้วย โปรแกรม SCADA หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนางานด้านต่าง ๆ ทั้งในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ในแหล่งน้ำต่าง ๆ ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบจัดการตะกอน แหล่งกำเนิดน้ำเสีย เพื่อพัฒนางาน จัดการคุณภาพน้ำ โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ต้องดำเนินการยกระดับ คุณภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงาน ในบทบาทของผู้ควบคุม ตรวจสอบ แนะนำ ให้คำปรึกษาร่วมกับภาคเอกชนใน การดำเนินการจัดการคุณภาพน้ำ นอกเหนือจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานควบคุมดูแลด้านเดียว และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

โดยจัดแบ่งงานเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบงานต่าง ๆ ภายในส่วนราชการดังนี้


1. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
มีหน้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การเงินและงบประมาณ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การบริหารงานบุคคล งานการประชุม การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
มีหน้ามีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและตะกอนทั้งด้านเคมี ชีววิทยา และจุลชีววิทยา ควบคุม กำกับ ดูแลและตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของ ภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรุงเทพมหานคร โดยตรวจสอบจากผลการ วิเคราะห์คุณภาพน้ำที่เสนอมาที่สำนักงาน ให้บริการ ตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำแก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ใน กรุงเทพมหานครโดยไม่คิดค่าบริการ รวมทั้งให้ บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และตะกอนแก่ภาคเอกชนและหน่วยงานที่มาขอรับบริการ โดยคิดค่าบริการ ติดตามเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะ ลำคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครและแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่ ไหลผ่านกรุงเทพมหานคร พร้อมเก็บน้ำตัวอย่าง ส่งวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอตลอดปี ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจาก แหล่งกำเนิดน้ำเสีย ต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด ให้บริการทางวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน หน่วยงาน ต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป โดยให้บริการทั้งในรูปแบบการฝึกอบรม สนับสนุนวิทยากร ผลิตสื่อต่าง ๆ และเอกสารวิชาการ แก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียนอันเกิดจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียต่าง ๆ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไข ปัญหานั้น ๆ ดำเนินการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยการผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ กำหนดกลุ่มเป้าหมายดำเนินการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมรณรงค์หรือกิจกรรม เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่าง ๆ หรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการเผยแพร่ข้อมูล ในด้านการจัดการคุณภาพน้ำของ กรุงเทพมหานครกับองค์กรต่าง ๆ รวมทั้ง ศึกษาวิจัยและพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

3. กลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน
มีหน้ามีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการจัดการน้ำเสียของกรุงเทพ- มหานคร ทั้งในขั้นตอนการศึกษา ควบคุม กำกับ และดำเนิน โครงการต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ได้แก่ โครงการ จัดทำแผนหลัก โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดการมลพิษทางน้ำ โครงการศึกษาพัฒนางานด้านต่าง ๆ โครงการคัดเลือก ที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง และโครงการอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน การดำเนินการโครงการบำบัดน้ำเสียในขั้นตอนการ ประกวดราคา พิจารณาผลการประกวดราคาจนได้รับผู้รับจ้างมาดำเนินโครงการต่อไป การศึกษาพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยประสานความร่วมมือกับต่างประเทศด้านเทคนิควิชาการและเงินทุน เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ การกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานจัดการตะกอนน้ำเสีย ตั้งแต่ข้อมูลการเกิดตะกอน การรวบรวมขนส่ง นำไปบำบัดและกำจัดทิ้งอย่างถูก สุขลักษณะ ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานควบคุมการตรวจสอบตะกอนน้ำเสีย ติดตาม ตรวจสอบผลการ ปฏิบัติงานจัดการตะกอนน้ำเสีย สำหรับระบบบำบัดตะกอนภายใต้การดูแลของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งศึกษาวิจัยและพัฒนา งานในส่วน ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดการตะกอนน้ำเสีย รวมทั้งให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง

4. กลุ่มงานระบบข้อมูลและบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลและประมวล ผลข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ คุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะ ข้อมูลในภาพรวม การจัดการคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร ระบบ บำบัดน้ำเสียทุกระบบ การเดินระบบและประสิทธิภาพการเดินระบบ วิธีการจัดการ และค่าใช้จ่ายในการเดินระบบ รวมถึงข้อมูล รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย รวบรวมและจัดระบบงาน ประมวลผล โดยคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบ Online เป็นศูนย์สารสนเทศด้านการจัดการคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร จัดทำสถิติและรายงาน ข้อมูลประจำปีด้านการจัดการคุณภาพน้ำ โดยรวมของสำนักการระบายน้ำ ดำเนินการจัดระบบและบริหารงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัด น้ำเสียตลอดกระบวนการ โดย ประสานงานกับตัวแทนรับชำระเงินต่าง ๆ ได้แก่ การประปานครหลวง สำนักงานเขต หรือ บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น เพื่อเป็นตัวแทนรับชำระค่าบำบัดน้ำเสียของกรุางเทพมหานคร จัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำร่วมกับ การประปานครหลวง และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ดำเนินการเกี่ยวกับระบบทวงหนี้ ติดตามลูฏหนี้ และการบังคับใช้ให้เป็น ไปตามกฎหมาย การดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยวิธีการตรวจสอบการมีระบบบำบัดน้ำเสีย และการเดินระบบบำบัดจนได้มาตรฐานน้ำทิ้งซึ่งจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม รวมทั้งตรวจสอบกลุ่มผู้ยังไม่ได้ รับบริการบำบัดน้ำเสีย โดยทำการตรวจสอบภาคสนามและจากรายงานดำเนินการประเมินประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียม บำบัดน้ำเสียของ ตัวแทนรับชำระเงินและปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวข้อง

5. กลุ่มงานพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย
มีหน้าที่รับผิดชอบในการสำรวจ ออกแบบโครงการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งประกอบด้วย ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดตะกอน พร้อม จัดทำแบบข้อกำหนด รายการประกอบแบบ และประมาณราคาให้กับ หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้ สามารถนำไปใช้ขอจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการได้ การตรวจสอบ แก้ไข และ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบท่อ รวบรวมน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบตะกอน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับงานด้านวิศวกรรมจัดทำแบบมาตรฐานสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดเล็กพร้อมรายการประกอบแบบ จัดทำเอกสารวิชาการเกี่ยวกับระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดตะกอน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติ งานและผู้สนใจทั่วไป การควบคุมการก่อสร้างโครงการบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามสัญญา วัตถุประสงค์ คุณภาพ งานที่ดี และ ป้องกันปัญหาความเดือนร้อนแก่ประชาชน พิจารณาอนุมัติแบบรายละเอียดควบคุมการก่อสร้าง ควบคุมแผนการดำเนินงานและ แผนการเบิกจ่ายเงิน รับเรื่องร้องเรียนแก้ไข และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง เก็บรวบ รวมเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ออกหนังสือ ประสานงานของโครงการ ตรวจสอบและจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน จัดเตรียม การตรวจรับงาน พัฒนา และปรับปรุงงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

6. กลุ่มงานซ่อมบำรุง
มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลบำรุงรักษาระบบท่อรวบรวมน้ำเสียภายใต้ความรับผิดชอบของกรุงà·¾- มหานคร ซึ่งประกอบด้วยท่อรวบรวม น้ำเสียบ่อพักน้ำเสีย บ่อผันน้ำเสีย สถานีสูบน้ำเสีย และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ให้อยู่ใน สภาพที่ใช้งานได้ดี ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น กับระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงประสิทธิภาพในการรวบรวมน้ำเสียให้สอดคล้องสัมพันธ์กับ การระบายน้ำ จัดทำแผนงาน และผลการดำเนินงานซ่อม บำรุงระบบท่อรวบรวมน้ำเสียประจำปี จัดทำคู่มือการซ่อมบำรุงระบบท่อรวบรวม น้ำเสีย ควบคุม ดูแลการต่อเชื่อมท่อน้ำเสีย เข้าสู่ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย และพิจารณา ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ปรับปรุงข้อมูลระบบท่อ ระบายน้ำ และจุดปล่อยน้ำทิ้งลงคลอง (Out Fall) เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย สำรวจตรวจสอบ และจัดทำแผนงานก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติม ให้ครอบคลุมพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย ควบคุมงานและติดต่อ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้าง ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

7. กลุ่มงานปฏิบัติการ 1 (ดินแดง)
มีมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม กำกับ ตรวจสอบ การเดินระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็น ไปตามกระบวนการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของ ระบบบำบัดน้ำเสียที่กำหนด ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ดำเนินงาน โดยคงสมรรถนะ การบำบัดและกำจัดสิ่งสกปรกให้ได้ตามมาตรฐานที่ กำหนด แก้ไขปัญหาอันเกิดจากอุปสรรค ในการบำบัด น้ำเสียให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียให้ดียิ่งขึ้น ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เครื่องกล ภายในโรงบำบัดน้ำเสีย เพื่อคงสมรรถนะที่ดีทางกายภาพ และรักษาระบบบำบีดน้ำเสียให้คงประสิทธิภาพ เชิงกล และไฟฟ้า บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในส่วนแผนงาน บุคลากร และงบประมาณ เพื่อให้การเดินระบบและซ่อมบำรุงรักษาระบบ เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด จัดทำข้อมูลประกอบการเดินระบบและบำรุงรักษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย นำส่ง ข้อมูล เข้าสู่ศูนย์รวบรวมข้อมูลที่กลุ่มวิชาการ การจัดทำเอกสารเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมรายละเอียดประกอบเพื่อการซ่อม บำรุงการปรับปรุง ระบบเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสีย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยดูแลระบบบำบัดในความรับผิดชอบ คือ โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง รัตนโกสินทร์ จตุจักร พระราม 9 มักกะสัน ห้วยขวาง รามอินทรา ทุ่งสองห้อง 1 และ 2 ท่าทราย และบางบัว

8. กลุ่มงานปฏิบัติการ 2 (ช่องนนทรี)
มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับกลุ่มงานปฏิบัติการ 1 โดยดูแลระบบบำบัดในความ รับผิดชอบ คือ โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี สี่พระยา บ่อนไก่ คลองเตย คลองจั่น อ่อนนุช ร่มเกล้า หัวหมาก และพระโขนง

9. กลุ่มงานปฏิบัติการ 3 (หนองแขม)
มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับกลุ่มงานปฏิบัติการ 1 โดยดูแลระบบบำบัดในความ รับผิดชอบ คือ โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม ทุ่งครุ และธนบุรี