ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

การตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562           วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ นางวาสนา ศิลป์เบ็ญจพร และนางวราภรณ์ เอื้ออารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร คณะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนางสาวขนิษฐา สุดกังวาล เป็นประธานคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมชีนิมิตร ชั้น 6 อาคารสำนักการระบายน้ำ

           โดยในการตรวจประเมินฯ ครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ตรวจประเมินแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 4 มิติ คือ

    มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

    มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

    มิติที่ 3 คุณภาพการปฏิบัติราชการ

    มิติที่ 4 การพัฒนาองค์การ

           ทั้งนี้ การตรวจประเมินฯ เป็นการแสดงถึงความก้าวหน้าของตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของสำนักการระบายน้ำ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการจากคณะกรรมการฯ เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ปรับปรุงวันที่ : 08 ตุลาคม 2562CommentShare