ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

สนน.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 6 ด้าน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนรวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคีร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็น ล้นพ้นที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรักความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

 

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ประกอบด้วย กิจกรรมด้านการพัฒนาคลอง ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านพัฒนาสังคม และด้านสาธารณภัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติตลอดในห้วงเดือนสิงหาคม 2563

 

(11 ส.ค. 63) เวลา 08.00 น. นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาด้านสาธารณภัยกิจกรรมจิตอาสารณรงค์ป้องกันอัคคีภัยในชุมชน โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว ณ บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้า เดอะ พาชิโอ ทาวน์ รามคำแหง เขตสะพานสูง

 

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาด้านอื่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดังนี้ ด้านการพัฒนาคลอง กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองแสนแสบจากคลองหัวหมากถึงคลองกุ่ม โดยสำนักการระบายน้ำ ด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ถนนมิตรไมตรี ถนนมิตรไมตรี 2 และถนนมิตรไมตรี 3 และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตดินแดง กองโรงงานช่างกลและศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ด้านการศึกษา กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้หรือบำรุงรักษาพันธุ์พืชต้นไม้ดอกไม้ในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 แห่ง โดยสำนักการศึกษา และด้านพัฒนาสังคมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในกลุ่มเปราะบาง (คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กด้อยโอกาส) โดยสำนักพัฒนาสังคม

 

 

 

---------- (ณัฐธิดา...สนน.รายงาน)

ปรับปรุงวันที่ : 11 สิงหาคม 2563