ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

กทม. บูรณาการความร่วมมือพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบระยะเร่งด่วน 6 เดือน มั่นใจคุณภาพน้ำดีขึ้น(2 ก.ย.63) เวลา เวลา 09.55 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ ผู้บริหารเขตบางกะปิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมธนารักษ์ กรมชลประทาน กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเจ้าท่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินการ ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตบางกะปิ จากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบ ณ ท่าเรือบางกะปิ เขตบางกะปิ คลองแสนแสบเป็นคลองที่อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์ มีความยาวตลอดสายประมาณ 72 กิโลเมตร ไหลผ่าน 2 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เริ่มต้นระยะทางจากคลองมหานาคบริเวณตลาดโบ๊เบ๊ไปจนสุดเขตกรุงเทพมหานคร เชื่อมกับคลองบางขนาก และไหลไปลงแม่น้ำบางปะกง เขตจังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คลองแสนแสบมีความยาวประมาณ 45.5 กิโลเมตร กว้างประมาณ 20-30 เมตร ระดับดินเดิมภายในคลองแสนแสบ มีระดับขุดลอกเฉลี่ย -3.00 ม.รทก. มีคลองสาขาเชื่อมต่อหลายสาย จำนวนรวม 101 สาย ครอบคลุมพื้นที่ 21 เขตการปกครอง คลองแสนแสบในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีบทบาทสำคัญ ในการะบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การคมนาคมขนส่งทางน้ำ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มการขยายตัวของชุมชนเมืองมากขึ้น ส่งผลให้คลองแสนแสบกลายเป็นแหล่งรับน้ำทิ้งจากบ้านเรือน ชุมชน และสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบและคลองสาขาตลอด 21 เขตการปกครอง สอดคล้องกับคุณภาพน้ำภายในคลองแสนแสบและคลองสาขา พบว่าพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร (ช่วงประตูน้ำ - มีนบุรี) มีค่าความสกปรกสูง และค่าความสกปรกเริ่มลดน้อยลง เมื่อเริ่มเข้าสู่พื้นที่ชั้นนอกของกงเทพมหานคร (ช่วงมีนบุรี - หนองจอก) ค่าความสกปรกนี้ ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยบริเวณดังกล่าว

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้มีการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำภายในคลองแสนแสบ ด้วยการให้บริการบำบัดน้ำเสียโดยโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวมน้ำเสียจากชุมชน บ้านเรือน และสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบและคลองสาขา ตลอดจนการจัดให้มีระบบการไหลเวียนน้ำภายในคลอง และการประชาสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเสียภายในคลองแสนแสบและคลองสาขาครอบคลุมทุกพื้นที่ และเป็นการบูรณาการการแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างยั่งยืนกรุงเทพมหานคร จึงร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ประกอบด้วย ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน และกรมธนารักษ์ ในการจัดทำแผนงานการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย 1.ระยะเร่งด่วน เป้าหมายระยะ 6 เดือน (ก.ย. 63 - ก.พ. 64) เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูคลองแสนแสบในระยะเร่งด่วน อาศัยมาตรการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่ เกี่ยวข้องครอบคลุมภารกิจ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้ำ กิจกรรมประกอบด้วย การสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบและคลองสาขา และการให้ความรู้แก่เจ้าของหรือผู้พักอาศัยในอาคารหรือสถานประกอบการริมคลองเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านที่ 2 การทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ภายในคลอง กิจกรรมประกอบด้วย การขุดลอกตะกอนท้องคลองภายในคลองแสนแสบและคลองสาขา และการจัดเก็บขยะและวัชพืชในคลองเพื่อเปิดทางไหลของน้ำ ด้านที่ 3 การทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ริมฝั่งคลอง กิจกรรมประกอบด้วย การจัดเก็บขยะและที่พักขยะริมฝั่งคลอง การซ่อมแซมและทำความสะอาดสิ่งก่อสร้างพื้นที่ริมฝั่งคลอง และการจัดระเบียบทางเดินริมฝั่งคลอง อาทิเช่น จัดระเบียบทางเดินทางเท้าและราวกันตกริมเขื่อน ไม่ให้มีการตั้งวาง ตาก แขวนสิ่งของ รื้อย้ายสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำทางเดินริมเขื่อน/แนวเขตคลอง ด้านที่ 4 การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์พื้นที่ริมฝั่งคลอง กิจกรรมประกอบด้วย การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและการใช้ประโยชน์พื้นที่ริมฝั่งคลอง การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์/สร้างเอกลักษณ์พื้นที่ริมคลองในแต่ละจุดด้วยงานศิลปะ ด้านที่ 5 การพัฒนาขยายผลพื้นที่ชุมชนริมฝั่งคลองต้นแบบ กิจกรรมประกอบด้วย การคัดเลือกคลองต้นแบบและจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์พื้นที่ชุมชนริมฝั่งคลองต้นแบบ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับระยะกลาง เป้าหมายปี พ.ศ. 2563 - 2566 เป็นการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการที่กรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ ประกอบด้วย การก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มติม จำนวน 3 โครงการ เพื่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสียขนาดใหญ่ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โรงบำบัดน้ำเสียคลองเตย โรงบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะ 1 และโรงบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 ส่วนระยะยาว เป้าหมายปี พ.ศ. 2563 - 2574 เป็นการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) และระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสียขนาดใหญ่ ให้ครบคลุมพื้นที่คลองแสนแสบและคลองสาขา รวม 9 โครงการ ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ ประกอบด้วย 1. งานก่อสร้างเขื่อน คสล. จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมระบบรวบรวมน้ำเสียบริเวณประตูระบายน้ำมีนบุรีถึงประตูระบายน้ำหนองจอก และโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองแสนแสบจากบริเวณสะพานผ่านฟ้าถึงบริเวณประตูระบายน้ำคลองตัน 2. การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสียขนาดใหญ่ จำนวน 7 โครงการ ได้แก่ โรงบำบัดน้ำเสียดอนมือง โรงบำบัดน้ำเสียบางเขน โรงบำบัดน้ำเสียบึงกุ่ม โรงบำบัดน้ำเสียลาดพร้าว โรงบำบัดน้ำเสียวังทองหลาง โรงบำบัดน้ำเสียสะพานสูง และโรงบำบัดน้ำเสียหนองจอก 1

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการดังนี้ 1. กรมธนารักษ์ พิจารณาส่งมอบการดูแลคลองแสนแสบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการพัฒนาและการบริหารจัดการ 2. กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมเจ้าท่า ร่วมพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบในระยะเร่งด่วนให้เป็นไปตามกฎหมายที่มีอยู่ เช่น การขุดลอกดินเลนในคลองที่ตื้นเขิน การควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง การตรวจจับความเร็วของการเดินเรือโดยสารขนาดเล็ก และการจัดการปัญหาการรุกล้ำริมคลอง เป็นต้น 3. กรมชลประทานและกรุงเทพมหานคร ร่วมกันบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 4. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งรัดขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและโครงการบำบัดน้ำเสียตลอดแนวคลองแสนแสบและคลองสาขา 5. กรมเจ้าท่า จัดการจราจรทางน้ำให้ปลอดภัย ไร้มลพิษทางเสียงและกลิ่น โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานร่วมกันทำงานอย่างจริงจังเพื่อจะได้เป็นต้นแบบให้กับคลองอื่นๆ ที่มีปัญหาลักษณะเดียวกัน อีกทั้งต้องสร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วนทราบและร่วมมือตามแนวทางจิตอาสาด้วย เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีของประชาชนทุกคน

“กรุงเทพมหานครได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบมาอย่างต่อเนื่อง ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองไม่ทิ้งขยะและไม่รุกล้ำริมคลอง รวมทั้งผู้ประกอบการ ร้านค้า โรงแรม ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้คลอง ไม่ทิ้งน้ำเสียลงในคลอง เพื่อร่วมกันดูแลรักษาคลองอีกทางหนึ่ง สำหรับแผนพัฒนาระยะเร่งด่วน 6 เดือนนี้ มั่นใจว่าภูมิทัศน์และคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบจะดีขึ้น” ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในตอนท้าย

 

 

 

---------- (ณัฐธิดา...สนน.รายงาน)

ปรับปรุงวันที่ : 02 กันยายน 2563