ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

มอบหมายหน่วยงานรายงานความคืบหน้ากิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 6 ด้าน ต่อเนื่อง



(26 ส.ค.63) เวลา 13.00 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดทำแผนการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 6 ด้าน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร โดยมี นางวาสนา ศิลป์เบ็ญจพร รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง

 

โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้ากิจกรรมจิตอาสากรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 ด้าน ทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมอบหมายให้สำนักงานเขตจัดกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนงานปกติ โดยเน้นกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข โดยประชาชนเพื่อประชาชน

 

ในส่วนของการจัดตั้งหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน ณ สำนักงานทุกแห่งนั้น ที่ประชุมได้พิจารณารูปแบบหอเกียรติยศเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีความเหมาะสม และสมพระเกียรติสูงสุด

 

 

---------- (ณัฐธิดา...สนน.รายงาน)





ปรับปรุงวันที่ : 26 สิงหาคม 2563