รายงานน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก

ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ

วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึง 1 ตุลาคม 2565


วันที่ 30 กันยายน 2565


ไม่มีรายการน้ำท่วมขังหรืออยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล


วันที่ 1 ตุลาคม 2565


ไม่มีรายการน้ำท่วมขังหรืออยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล