รายการ DDS Hello Asean
ตอนที่ 1       Hello
ตอนที่ 2     My white bag
ตอนที่ 3     What time is it?
ตอนที่ 4     Let's have meal
ตอนที่ 5     Watching sport
ตอนที่ 6     Making appointment
ตอนที่ 7     Family
ตอนที่ 8     Asking information on the phone
ตอนที่ 9    How was your vacation?
ตอนที่ 10   Planning a trip
ตอนที่ 11   Why do you have a headache?