Home202020-03-20T00:50:06+00:00

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 / เวลา 15.00 น. / พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 34%

กล้อง CCTV ดูระดับแม่น้ำเจ้าพระยา

ข้อมูลประจำวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ <<ดูข่าวทั้งหมด>>

ประกาศสำนักการระบายน้ำ <<ดูประกาศทั้งหมด>>

ประกาศสำนักการระบายน้ำ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักการระบายน้ำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักการระบายน้ำ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ไปบรรจุแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกลุ่มงานช่าง สังกัดกองเครื่องจักรกล สำนักการระบายน้ำ

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย

เชื่อมโยง