คณะผู้บริหารของสำนักการระบายน้ำ


 • ชื่อ : นายสมพงษ์ เวียงแก้ว


  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ

  การศึกษา ประวัติ และผลงาน:
  • อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ)
  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต


 • ชื่อ : นายณรงค์ เรืองศรี


  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนัก ด้านปฎิบัติการ

  การศึกษา ประวัติ และผลงาน:
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต


 • ชื่อ : นางสุทธิมล เกษสมบูรณ์


  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนัก ด้านวิชาการ

  การศึกษา ประวัติ และผลงาน:
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Environmental Technology and Management)


 • ชื่อ : นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์


  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนัก ด้านบริหาร

  การศึกษา ประวัติ และผลงาน:
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
  • นิติศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)


 • ชื่อ : นายเคน แก้วศรีโท


  ตำแหน่ง : เลขานุการสำนักการระบายน้ำ

  การศึกษา ประวัติ และผลงาน:
  • การศึกษาบัณฑิต
  • นิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต


 • ชื่อ : นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์


  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองระบบอาคารบังคับน้ำ

  การศึกษา ประวัติ และผลงาน:
  • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)


 • ชื่อ : นายชาติชาย สกนธ์ผดุงเขต


  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองเครื่องจักรกล

  การศึกษา ประวัติ และผลงาน:
  • ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (โยธา)


 • ชื่อ : นายศิริชัย จงตระกูล


  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบหลัก

  การศึกษา ประวัติ และผลงาน:
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • Master of Engineering Science


 • ชื่อ : นายวรวัฒน์ หินซุย


  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองระบบท่อระบายน้ำ

  การศึกษา ประวัติ และผลงาน:
  • ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา)


 • ชื่อ : นายอริยะ เมฆะกูล


  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ

  การศึกษา ประวัติ และผลงาน:
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสำหรับนักบริหาร)


 • ชื่อ : นางวาสนา ศิลป์เบ็ญจพร


  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองระบบคลอง

  การศึกษา ประวัติ และผลงาน:
  • ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (โยธา-สำรวจ)