คณะผู้บริหารของสำนักการระบายน้ำ


 • ชื่อ : นายณรงค์ เรืองศรี


  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ


 • ชื่อ : นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์


  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนัก ด้านปฎิบัติการ


 • ชื่อ : นางวาสนา ศิลป์เบ็ญจพร


  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนัก ด้านวิชาการ


 • ชื่อ : นางวราภรณ์ เอื้ออารีย์


  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนัก ด้านบริหาร


 • ชื่อ : นางสาวพลอยมานี ศรีสมพงษ์


  ตำแหน่ง : เลขานุการสำนักการระบายน้ำ


 • ชื่อ : นายชาคริต ตังคุปานันท์


  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ


 • ชื่อ : นายอุกฤษฎ์ กลิ่นสุคนธ์


  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานระบบควบคุมน้ำ


 • ชื่อ : นายเจษฎา จันทรประภา


  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ


 • ชื่อ : นายศุภมิตร ลายทอง


  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองระบบท่อระบายน้ำ


 • ชื่อ : -


  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองระบบคลอง


 • ชื่อ : นายธราพงษ์ เพ็ชร์คง


  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองเครื่องจักรกล


 • ชื่อ : นายอาสา สุขขัง


  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ