คณะผู้บริหารของสำนักการระบายน้ำ


 • ชื่อ : นายณรงค์ เรืองศรี


  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ

  การศึกษา ประวัติ และผลงาน:
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต


 • ชื่อ : -


  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนัก ด้านวิชาการ

  การศึกษา ประวัติ และผลงาน:


 • ชื่อ : -


  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนัก ด้านบริหาร

  การศึกษา ประวัติ และผลงาน:


 • ชื่อ : นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์


  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนัก ด้านปฎิบัติการ

  การศึกษา ประวัติ และผลงาน:
  • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)


 • ชื่อ : นางสาวพลอยมานี ศรีสมพงษ์


  ตำแหน่ง : เลขานุการสำนักการระบายน้ำ

  การศึกษา ประวัติ และผลงาน:
  • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต( เกียรตินิยมอันดับ 2 )
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต( MBA)


 • ชื่อ : นางวาสนา ศิลป์เบ็ญจพร


  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

  การศึกษา ประวัติ และผลงาน:
  • ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (โยธา-สำรวจ)


 • ชื่อ : นายอุกฤษฎ์ กลิ่นสุคนธ์


  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานระบบควบคุมน้ำ

  การศึกษา ประวัติ และผลงาน:
  • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต


 • ชื่อ : นายเจษฎา จันทรประภา


  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

  การศึกษา ประวัติ และผลงาน:
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(ชลประทาน)
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการสาธารณะ)
  • Master of Civil Engineering(Structure)


 • ชื่อ : นายวรวัฒน์ หินซุย


  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองระบบท่อระบายน้ำ

  การศึกษา ประวัติ และผลงาน:
  • ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา)


 • ชื่อ : นายชาคริต ตังคุปานันท์


  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองระบบคลอง

  การศึกษา ประวัติ และผลงาน:
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)


 • ชื่อ : นายธราพงษ์ เพ็ชร์คง


  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองเครื่องจักรกล

  การศึกษา ประวัติ และผลงาน:
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
  • กำลังศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)


 • ชื่อ : นายอาสา สุขขัง


  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ

  การศึกษา ประวัติ และผลงาน:
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า)
  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์)