Home202020-03-20T00:50:06+00:00

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 / เวลา 13.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 32 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 54%

กล้อง CCTV ดูระดับแม่น้ำเจ้าพระยา

ข้อมูลประจำวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ <<ดูข่าวทั้งหมด>>

ประกาศสำนักการระบายน้ำ <<ดูประกาศทั้งหมด>>

ประกาศสำนักการระบายน้ำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักการระบายน้ำ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ราย นางธันยาภัทร์ พรสกุลคริสต์

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน และดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย

เชื่อมโยง