หน้าหลัก ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร การให้บริการ ปฎิทินกิจกรรม ติดต่อเรา
รายงานสถานการณ์ปัจจุบัน  [ 1 มี.ค. 25 : 13.00 น. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่พบกลุ่มฝน l อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 32.3 องศาเซลเซียส
] ...
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด
(1 มกราคม 2558)
199391 คน
(1 มีนาคม 2558)   วันนี้ 2327 คน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    ประวัติความเป็นมา
    ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน
    โครงสร้างผู้บริหาร
    แผนปฎิบัติราชการ
    สถิติที่เกี่ยวข้อง
    ข้อมูลกายภาพ
บริการข้อมูล
    ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ
    รายงานสถานการณ์น้ำ
    รายงานสภาพน้ำท่วมขัง
    แผนที่ปริมาณฝนตก
    แผนป้องกันและแก้ไข
   ปัญหาน้ำท่วม
    ระบบตรวจวัดสภาพอากาศ
    ระบบเฝ้าน้ำท่วมถนน
    ระบบเฝ้าระวังน้ำล้นคลอง
    ระบบโทรมาตร (SCADA)
    ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา
    ข้อมูลคลอง คู ลำราง
    สถานการณ์ความเค็ม
    ของแม่น้ำเจ้าพระยา
    ทีวีสำนักการระบายน้ำ
    ข่าว ก.ท.ม. ประจำวัน
    E-Magazine
    Download
ข่าวประกวดราคา
    ข่าวประกวดราคา
    และสอบราคา ประมูลด้วย
    ระบบอิเล็กทรอนิกส์
    ข่าวประกาศราคากลาง
มุมวิชาการ
    การใช้ปุ๋ยหมักจากตะกอน
    น้ำเสียอย่างถูกวิธี
    อุโมงค์ระบายน้ำ
รายงานความเค็ม ของแม่น้ำเจ้าพระยา 24 กุมภาพันธ์ 2558 1. ส.แจงร้อน 3.1 กรัม/ลิตร เวลา 09.00 น. 2. ส.ดาวคนอง 4.2 กรัม/ลิตร เวลา 09.00 น. 3. ส.บางกอกใหญ่ 1.3 กรัม/ลิตร เวลา 10.00 น. 4. ส.เทเวศร์ - กรัม/ลิตร เวลา - น. 5. ส.บางเขนใหม่ 0.7 กรัม/ลิตร เวลา 10.30 น. ค่าความเค็มเกิน 0.7 กรัม/ ลิตร ไม่เหมาะใช้กับพืชบางชนิด (พืชแต่ละชนิดทนความเค็มไม่เท่ากันบางชนิดทนได้ บางชนิดทนไม่ได้)
ข้อมูลประจำวัน
พัฒนาโดยกองสารสนเทศระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ติดต่อโทร 0-2246-0317