คณะผู้บริหารของสำนักการระบายน้ำ

ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ

นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล

รองผู้อำนวยการสำนัก ด้านบริหาร

นายสมบัติ วรสินวัฒนา

รองผู้อำนวยการสำนัก ด้านวิชาการ

นายเจษฎา จันทรประภา 

รองผู้อำนวยการสำนัก ด้านปฎิบัติการ

-ว่าง-

เลขานุการสำนักการระบายน้ำ

นางสาวเอื้อน เทพสวัสดิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

นางสาว เกศรัชฎา กลั่นกรอง

ผู้อำนวยการสำนักงานระบบควบคุมน้ำ

นายอุกฤษฎ์ กลิ่นสุคนธ์

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

นายสัญญลักษณ์ ก้องกิจการ

ผู้อำนวยการกองระบบท่อระบายน้ำ

นายศุภมิตร ลายทอง

ผู้อำนวยการกองระบบคลอง

นายปวินท์สรรค์ กัลยาณพันธ์

ผู้อำนวยการกองเครื่องจักรกล

นายธราพงษ์ เพ็ชร์คง

ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ

นายอาสา สุขขัง