คณะผู้บริหารของสำนักการระบายน้ำ

ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ

นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล

รองผู้อำนวยการสำนัก ด้านปฎิบัติการ

นายเจษฎา จันทรประภา

รองผู้อำนวยการสำนัก ด้านวิชาการ

นางวาสนา ศิลป์เบ็ญจพร

รองผู้อำนวยการสำนัก ด้านบริหาร

นายสมบัติ วรสินวัฒนา

เลขานุการสำนักการระบายน้ำ

ตำแหน่ง ว่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

นางสาว เกศรัชฎา กลั่นกรอง

ผู้อำนวยการสำนักงานระบบควบคุมน้ำ

นายอุกฤษฎ์ กลิ่นสุคนธ์

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

นายสัญญลักษณ์ ก้องกิจการ

ผู้อำนวยการกองระบบท่อระบายน้ำ

นายศุภมิตร ลายทอง

ผู้อำนวยการกองระบบคลอง

นายปวินท์สรรค์ กัลยาณพันธ์

ผู้อำนวยการกองเครื่องจักรกล

นายธราพงษ์ เพ็ชร์คง

ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ

นายอาสา สุขขัง