คณะผู้บริหารของสำนักการระบายน้ำ

ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ

นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล

รองผู้อำนวยการสำนัก ด้านบริหาร

นายสมบัติ วรสินวัฒนา

รองผู้อำนวยการสำนัก ด้านวิชาการ

นายเจษฎา จันทรประภา 

รองผู้อำนวยการสำนัก ด้านปฎิบัติการ

ว่าง

เลขานุการสำนักการระบายน้ำ

นางสาวเอื้อน เทพสวัสดิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

นางสาว เกศรัชฎา กลั่นกรอง

ผู้อำนวยการสำนักงานระบบควบคุมน้ำ

นายปวินท์สรรค์ กัลยาณพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

นายสัญญลักษณ์ ก้องกิจการ

ผู้อำนวยการกองระบบท่อระบายน้ำ

นายศุภมิตร ลายทอง

ผู้อำนวยการกองระบบคลอง

นายนิพนธ์ ศรีเรือง

ผู้อำนวยการกองเครื่องจักรกล

นายวัชรินทร์ โกมลมาลย์

ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ

นายอาสา สุขขัง