คณะผู้บริหารของสำนักการระบายน้ำ

ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ

นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์

รองผู้อำนวยการสำนัก ด้านปฎิบัติการ

นายเจษฎา จันทรประภา

รองผู้อำนวยการสำนัก ด้านวิชาการ

นางวาสนา ศิลป์เบ็ญจพร

รองผู้อำนวยการสำนัก ด้านบริหาร

นายสมบัติ วรสินวัฒนา

เลขานุการสำนักการระบายน้ำ

นางสาวชลินรัตน์ แสงสายัณห์

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

นายชาคริต ตังคุปานันท์

ผู้อำนวยการสำนักงานระบบควบคุมน้ำ

นายอุกฤษฎ์ กลิ่นสุคนธ์

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

นายสัญญลักษณ์ ก้องกิจการ

ผู้อำนวยการกองระบบท่อระบายน้ำ

นายศุภมิตร ลายทอง

ผู้อำนวยการกองระบบคลอง

นายปวินท์สรรค์ กัลยาณพันธ์

ผู้อำนวยการกองเครื่องจักรกล

นายธราพงษ์ เพ็ชร์คง

ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ

นายอาสา สุขขัง