prnews2020-03-12T00:49:51+00:00

เผยแพร่ข้อมูลอื่นๆ

ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหาน
แนวทางการดำเนินงานมาตรการในการป้องกันการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล