prnews2020-03-12T00:49:51+00:00

ประกาศสำนักการระบายน้ำ

ประกาศแก้ไขสัญญางานก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองหลุมไผ่ ตอนคลองลา
สัญญาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ศูนย์การศึก
ประกาศแก้ไขสัญญางานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองน้ำตา
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ 1) จ้างก่อสร้างปรัปปรุงห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าท
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว