ศูนย์ราชการใสสะอาดสำนักการระบายน้ำ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ขั้นตอนการทำงาน การให้บริการ

คู่มือการปฏิบัติราชการ Download
ขั้นตอนการดูข้อมูลข่าวสาร Download
แผ่นพับการทำงานของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมภาษาไทย Download
แผ่นพับการทำงานของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมภาษาอังกฤษ Download

มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต

ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต Download
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในการปฏิบัติงาน Download
ข้อความประชาสัมพันธ์ Download
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น Download
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ Download
ประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรม Download
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน Download
แผนส่งเสริมคุณธรรม Download
แนวทางการดำเนินการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตาม มาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 Download