ประวัติความเป็นมา

ในอดีต เมื่อครั้งยังเป็นเทศบาลนครกรุงเทพ และเทศบาลนครหลวงนั้น หน่วยงานที่มีหน้าที่บำรุงรักษาคู คลอง และล้างท่อระบายน้ำ คือ สำนักงานคณะกรรมการดำเนินงานขุดลอกคูคลอง และกองรักษาความสะอาด เมื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองเป็น กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2515 แล้ว จึงได้มีการจัดตั้ง ฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักโยธา ทำหน้าที่รักษาทางระบายน้ำ บูรณะคูคลอง และกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ตั้งฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักโยธา เป็น สำนักรักษาความสะอาด เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการระบายน้ำ และการเก็บขนทำลายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2520 สำนักการระบายน้ำ ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ และกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ฉบับลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2520 โดยแยกหน่วยงานที่เกี่ยวกับการระบายน้ำออกจากสำนักรักษาความสะอาด และให้รับผิดชอบเกี่ยวกับการระบายน้ำฝน การป้องกันน้ำท่วม และการกำจัดน้ำเสีย

ปัจจุบัน สำนักการระบายน้ำ มีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และหน้าที่ความรับผิดชอบตามแผนอัตรากำลัง 5 ปี
โดยแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้

1. สำนักงานเลขานุการ
2. สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ
3. สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ
4. กองสารสนเทศระบายน้ำ
5. สำนักงานระบบควบคุมน้ำ
6. กองระบบท่อระบายน้ำ
7. กองระบบคลอง
8. กองเครื่องจักรกล