ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

>>> สนน. เดินรณรงค์ป้องกันการทุจริตสำนักการระบายน้ำ โดยสำนักงานเลขานุการ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์แจกแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางป้องกันการทุจริตให้กับข้าราชการและบุคลากรภายในสำนักการระบายน้ำ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก ต่อการปฏิบัติราชการให้เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการตามแนวทางป้องกันการทุจริตต่อไป
ปรับปรุงวันที่ : 19 ตุลาคม 2565