รายงานน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก

ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ถึง 8 ธันวาคม 2565


วันที่ 7 ธันวาคม 2565


ไม่มีรายการน้ำท่วมขังหรืออยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล


วันที่ 8 ธันวาคม 2565


ไม่มีรายการน้ำท่วมขังหรืออยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล