รายงานน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก

ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ

วันที่ 30 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566


วันที่ 30 มีนาคม 2566


ไม่มีรายการน้ำท่วมขังหรืออยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล


วันที่ 31 มีนาคม 2566


ไม่มีรายการน้ำท่วมขังหรืออยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล