รายงานน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก

ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ถึง 3 กรกฎาคม 2565


วันที่ 2 กรกฎาคม 2565


ไม่มีรายการน้ำท่วมขังหรืออยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล


วันที่ 3 กรกฎาคม 2565


ไม่มีรายการน้ำท่วมขังหรืออยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล