รายงานน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก

ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ถึง 26 พฤษภาคม 2567


วันที่ 25 พฤษภาคม 2567


ไม่มีรายการน้ำท่วมขังหรืออยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล


วันที่ 26 พฤษภาคม 2567


ไม่มีรายการน้ำท่วมขังหรืออยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล